Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

Аспірантура


Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона включає виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Основними суб’єктами наукової діяльності юридичного факультету є кафедри та кримінологічна лабораторія.

Основними напрямами наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в сфері публічного права на сьогоднішній день є дослідження актуальних проблем адміністративного права і процесу, фінансового права та інформаційного права; розробка та становлення власної наукової школи; підготовка фахівців високого рівня у сфері загальних проблем публічних правовідносин, а особливо – в адміністративному праві, фінансово-правових відносинах, у межах адміністративно-правової відповідальності, захисті прав та інтересів суб’єктів публічних правовідносин. Зі зміною політичного устрою держави, типу економіки обов’язково змінюються підходи щодо врегулювання таких специфічних відносин як публічно-правові. Цілком зрозуміло, що з поступовим розвитком громадянського суспільства потреба у професіоналах вузького профілю є нагальною, в тому числі це стосується сфери державного управління та особливостей кадрового забезпечення державного управління. Активне міжнародне співробітництво вимагає спеціалістів з глибинною науковою підготовкою в такій об’єктивно складній галузі як міжнародне публічне право.

Для покращення стану наукової діяльності та підготовки справжніх висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів назріла потреба у відкритті постійно діючої аспірантури на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Тому, згідно з рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 року за № 891, на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було відкрито постійно діючу аспірантуру зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Потреба у підготовці кандидатів юридичних наук за вказаною спеціальністю стала актуальною у зв’язку з:

1. відродженням юридичного факультету в університеті, який передбачає спеціалізацію студентів з державного управління, що охоплює адміністративне право, адміністративний процес, фінансове право тощо;

2. позитивним досвідом юридичного факультету у підготовці аспірантів за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

3. реформуванням правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування в України з метою приведення її діяльності у відповідність до європейських та світових стандартів;

4. необхідністю підготовки спеціалістів високого наукового рівня у галузі публічного права.

Наукова діяльність кафедри державно-правових дисциплін очолюється завідувачем кафедри, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України Кагановською Т. Є. та проводиться за темою «Реформування адміністративного права в умовах сучасних соціально-політичних трансформацій». Ця науково-дослідна програма націлює на найсучасніший, гуманний і прогресивний стратегічний напрям розвитку світової юридичної науки, відображає необхідність правового обґрунтовування європейського вибору України і здійснюється за такими напрямкам:

1. Фундаментальні категорії адміністративного права.

2. Органи місцевого самоврядування як суб’єкт адміністративного права. Регіональне самоврядування.

3. Публічна служба.

4. Юридична відповідальність державних службовців.

5. Особливості правової регламентації державної служби в органах місцевого самоврядування.

6. Наукові підходи до визначення державного управління.

7. Особливості кадрового забезпечення державного управління.

8. Актуальні питання податкового права.

9. Адміністративний процес. Адміністративно-процесуальні відносини та їх особливості.

10. Суд як суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин.

11. Процесуальні права та обов’язки. Процесуальне правонаступництво.

12. Прокурор у адміністративному процесі.

13. Представництво і його види.

14. Підвідомчість адміністративних справ та її види. Поняття підсудності адміністративних справ.

15. Позов: поняття і види, зміна позову, визнання позову, відмова від позову. Позовне провадження. Непозовне провадження. Провадження в апеляційній та касаційній інстанціях. Виконавче провадження.

16. Судові витрати. Процесуальні строки. Докази і судове доказування.

17. Міжнародне публічне право: джерела, методи регулювання цивільно-правових відносин з іноземним елементом, суб’єкти.

18. Фінансова система України і її структура.

19. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності.

20. Бюджетна система України.

21. Бюджетне регулювання як основний засіб упорядкування міжбюджетних відносин.

22. Правовий режим державного бюджету.

23. Актуальні питання інформаційного права України.

24. Юридичні особливості та властивості інформації.

25. Інформаційні права та свободи – фундамент інформаційного права.

26. Особливості укладання адміністративного договору.

Зокрема на юридичному факультеті в державно-правовому напрямі виникло декілька наукових шкіл під керівництвом докторів юридичних наук та професорів, зокрема:

1. д.ю.н., професор Кагановська Т.Є. започаткувала наукову школу з вивчення актуальних проблем кадрового забезпечення на державній службі;

2. д.ю.н., професор Лук’янець Д.М. започаткував наукову школу з вивчення фундаментальних проблем держави і права.

На кафедрі державно-правових дисциплін функціонує 2 наукових студентських гуртки «Актуальні правові проблеми сучасної молоді» та «Фундаментальні проблеми держави і права» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Кагановської Т.Є., кандидата юридичних наук, доцента Жук Н.А. Студенти, які є активними учасниками гуртків, пишуть магістерські дипломні роботи і складають майбутній науковий потенціал кафедри, та матимуть змогу продовжити свою наукову діяльність в аспірантурі, згодом у докторантурі.

Спеціалізація наукових досліджень з адміністративного права і процесу, фінансового права, інформаційного права, що функціонує в межах спеціальності «Правознавство», викладання основних і спеціальних курсів та їх програмне забезпечення є експериментальною базою для проведення наукових досліджень із зазначеного напрямку. У межах вказаної спеціальності на факультеті читаються такі основні курси: «Адміністративне право», «Адміністративне судочинство», «Державна служба в Україні», «Фінансове право» та спеціальні курси: «Інформаційне право», «Комунікативні процеси в управлінській діяльності», «Менеджмент у праці держслужбовців», «Податкове право».

Саме функціонування аспірантури за спеціальністю 12.00.07. надасть поштовх у розширенні та поглибленні досліджень із зазначених напрямків.

Постійно діюча аспірантура зі спеціальності 12.00.07 ефективно сприяє забезпеченню плідного об’єднання змісту освіти випускників юридичного факультету з сучасними науковими досягненнями у галузі педагогіки, психології, юриспруденції та інших напрямів гуманітарного знання, видання наукової, навчальної, методичної літератури для студентів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, впровадженню у навчальний процес вищого навчального закладу новітніх досягнень науки і позитивного досвіду правоохоронної діяльності.

Експериментальна база для проведення наукових досліджень юридичного факультету є достатньою з урахуванням постійного поповнення матеріалів практичної діяльності органів суду, прокуратури та адвокатури України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради, а також можливості швидкої апробації результатів наукових досліджень правоохоронною практикою.