Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

Аспірантура


Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Вона включає виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Основними суб’єктами наукової діяльності юридичного факультету є кафедри та кримінологічна лабораторія. Науково-дослідна робота співробітників кафедр проводиться відповідно до плану НДР факультету і планів НДР кафедр. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень, тематика планів НДР в цілому відображає проблеми юриспруденції. Наукові напрями і тематика ініціативних досліджень носять як фундаментальний, так і прикладний характер. Зокрема, спільно з кафедрою кримінально-правових дисциплін та кримінологічною лабораторією досліджується проблематика сучасної злочинності у рамках науково-дослідних тем юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Особа злочинця: криміналістичне та кримінологічне дослідження» (номер державної реєстрації 0112U001041), «Теоретичні та практичні засади підвищення ефективності протидії економічній злочинності» (номер державної реєстрації 0111U001445). Для покращення стану вказаної наукової діяльності та підготовки власних високоякісних науково-педагогічних кадрів на юридичному факультеті відкрита постійно діюча аспірантура зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Потреба у підготовці науковців за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність стала актуальною на юридичному факультеті у зв’язку з:

 1. відродженням його в університеті, який передбачає підготовку високоякісних фахівців права широкого профілю, що включає в себе оптимізацію процесу навчання з наданням фундаментальних знань криміналістичного характеру;
 2. реформою системи правоохоронних органів України та приведенням її у відповідність до передових Європейських та світових стандартів;
 3. проголошенням на державному рівні процесу євроінтеграції і необхідності у зв’язку з цим, у спеціалістах-криміналістах світового високоякісного рівня;
 4. тим, що відсутність в аспірантурі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність обмежує дослідження у галузі кримінального процесу, криміналістики та теорії оперативно-розшукової діяльності, а також підготовку фахівців у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях;
 5. позитивним досвідом підготовки аспірантів у межах інших спеціальностей аспірантури на юридичному факультеті.

Основними напрямами наукової роботи юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна з боку кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та теорії оперативно-розшукової діяльності на сьогоднішній день є дослідження, зокрема, актуальних проблем криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів, психологічних особливостей процесуальної діяльності, проблем кримінальної і пенітенціарної психології, окремих питань сучасного кримінального процесу в Україні, а також комплексне вивчення окремих аспектів організації і планування розслідування. Саме всебічний та комплексний, системний та науково обґрунтований аналіз цих питань – це найважливіший процес удосконалення проблеми протидії злочинності на загальнодержавному рівні. Наукові досягнення у цій галузі потрібні як для побудови в Україні сучасної політики протидії злочинності та розробки стратегії і шляхів її удосконалення, так і вирішення різноманітних завдань розслідування на місцях, тобто впровадження у практику сучасних методик розслідування злочинів в слідчу та оперативно-розшукову діяльність. Подальші криміналістичні розробки фахівців-криміналістів кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету необхідні для правоохоронних органів, суду, прокуратури, адвокатури тощо, з метою розбудови в Україні дійсно правової держави з розвинутими демократичними цінностями та створенні, на цій базі, ефективного „захисного інструментарію” прав та свобод окремої людини та інтересів держави в цілому.

Аспірантура зі спеціальності 12.00.09 сприяє забезпеченню ефективного об’єднання змісту освіти випускників юридичного факультету з сучасними науковими досягненнями у галузі педагогіки, психології, юриспруденції та інших напрямів гуманітарного знання, видання наукової, навчальної, методичної літератури для студентів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, впровадженню у навчальний процес вищого навчального закладу новітніх досягнень науки і позитивного досвіду правоохоронної діяльності. Наукова діяльність фахівців зі спеціальності 12.00.09 проводиться згідно із загальною теми «Комплексні дослідження проблем злочинності окремих видів злочинів на основі принципу Верховенства права» у межах комплексної цільової програми «Про концепцію розвитку юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна». Вибрана тема наукових досліджень юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна дозволяє здійснити обґрунтовану наукову розробку різних проблемних аспектів у галузі кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та науки оперативно-розшукової діяльності та відображає найсучасніший, гуманний і прогресивний стратегічний напрям розвитку світової юридичної науки, відображає необхідність правового обґрунтовування європейського вибору України і здійснюється по таких напрямкам:

 1. Розробка новітніх та сучасних методик розслідування окремих видів злочинів;
 2. З’ясування актуальних проблем організаційно-правового забезпечення протидій корупції та економічній злочинності в сучасних умовах в Україні;
 3. Дослідження проблеми економічної злочинності на сучасному етапі розбудови правової держави в Україні;
 4. Визначення можливостей використання криміналістичних знань в адміністративному, цивільному та господарському процесах;
 5. Дослідження проблеми криміналістичної характеристики ятрогенних злочинів (небажаних наслідків лікарських дій) та методики їх розслідування в Україні;
 6. Дослідження проблеми протидії розслідуванню та шляхи її подолання криміналістичними та оперативно-розшуковими засобами та методами;
 7. Розбудова психолого-криміналістичного профілю (портрета) сучасного злочинця;
 8. Визначення можливостей використання при розслідуванні злочинів розробок в галузі обчислювальної техніки, генної інженерії, використання поліграфа, фоноскопії;
 9. Встановлення місця криміналістики у системі юридичних наук;
 10. Дослідження проблематики диференціації криміналістики і теорії оперативно-розшукової діяльності;
 11. Дослідження методичних та психологічних особливостей викладання навчального курсу криміналістики;
 12. Визначення сучасних завдань криміналістики у забезпеченні потреб сьогоденної практики протидії злочинності в Україні;
 13. З’ясування впливу процесів диференціації та інтеграції наукових знань як провідних тенденцій формування та розвитку науки криміналістики;
 14. Дослідження системи науки криміналістики;
 15. Теорія та методологія доказування в кримінальному процесі;
 16. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми кримінального судочинства України;
 17. Концептуальні засади кримінального провадження: теорія та практика реформування;
 18. Процесуальні та тактичні особливості провадження слідчих розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій;
 19. Доступ до правосуддя у кримінальному процесі України: теоретичні та практичні проблеми;
 20. Кримінально-процесуальна політика України;
 21. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика.
 22. Прогалини та колізії у кримінальному законодавстві України, їх причини та способи подолання;
 23. Гарантії прав і свобод людини та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі;
 24. Встановлення сучасних можливостей судової експертизи з урахуванням тенденцій науково-технічного прогресу.

Науковці юридичного факультету систематично беруть участь в обговоренні наукових досліджень, що здійснюються в інших ЗВО, готують відгуки на кандидатські і докторські дисертації, виступають офіційними опонентами при захисті дисертацій зі спеціальності 12.00.09. Над дисертацією на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук працюють к.ю.н., доц. Янович Ю. П. та к.ю.н., доц. Бондаренко О.О.

Відбувається постійна апробація наукових досліджень науковців-криміналістів факультету у провідних та фахових зарубіжних юридичних виданнях (Республіка Бєларусь, Республіка Польща, Молдова, Латвія, Литва ті ін.), що спеціалізуються у галузі теорії та практики судової експертизи, криміналістики, юридичної психології та проблем науки оперативно-розшукової діяльності. Вчені активно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, наукових симпозіумах, семінарах та круглих столах.