Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

НОТАРІАТ

Викладач: старший викладач Борисов Геннадій Васильович.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.
        Мета вивчення: формування високої правової культури у майбутніх спеціалістів;
опанування процесуального порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України; ознайомлення з окремими видами та особливостями нотаріальних проваджень.
       Завдання: формування у майбутніх спеціалістів свідомого та відповідального ставлення до виконання своїх обов'язків, дотримання законів при здійсненні практичної діяльності; ознайомлення з основними положеннями  Закону України „Про  нотаріат”, інструкціями про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами  України.
         У результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: основні положення про нотаріальний процес, його принципи, нотаріальні провадження, підзаконні нормативні акти, що стосуються діяльності нотаріату в Україні;
вміти  орієнтуватися в нотаріальному процесі, застосовувати на практиці окремі види нотаріальних проваджень, застосовувати нормативну базу, що регулює діяльність нотаріату.
          Опис дисципліни. Нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені законами, з метою надання їм юридичної вірогідності.
Вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України» важлива і невід’ємна частина вищої освіти студентів, які обрали професію юриста, адже до їх майбутніх обов’язків входитиме не лише знання законів та підзаконних актів, а й застосування їх та роз’яснення іншим.
В сьогоднішніх умовах побудови ринкового суспільства правове регулювання суспільних відносин зазнає змін. Це відображається на підготовці, вчиненні, а іноді і наслідках нотаріальних дій. Тому вивчення даної дисципліни включає і самостійну роботу студентів, під час якої вони повинні навчитися оволодівати матеріалом, який не було пройдено з викладачем.
Курс «Нотаріат України» містить питання, які стосуються поняття нотаріату та його основних принципів, предмету, методу його правового регулювання, а також підготовки, вчинення та наслідків нотаріальних дій, у тому числі ? з особливостями для деяких категорій фізичних та юридичних осіб.
Основними формами вивчення курсу «Нотаріат України» є лекції, семінарські заняття, модульний контроль, самостійна та індивідуальна робота студентів.
В основі індивідуальної роботи лежать методи активізації пізнавальної діяльності студентів як на аудиторних заняттях, так і при організації самостійної роботи. При цьому використовується інтерактивні методи та корпоративні технології навчання. Засвоївши програму навчальної дисципліни «Нотаріат України», студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Право» зі спеціальності «Правознавство» мають бути здатними орієнтуватися у сутності правоохоронної політики держави, механізму захисту прав громадян державними органами та громадськими інституціями, вміти аналізувати правовідносини, що виникають у зв’язку з діяльністю правоохоронних і правозахисних органів, усвідомлювати правоохоронну та правозахисну діяльність державних та недержавних правоохоронних і правозахисних інституцій й володіти такими основними професійними компетенціями щодо правової роботи:
Отримані знання і навички сприяє кращій професійній орієнтації у професії юриста.
              Отриманні знання дадуть можливість майбутнім юристам знайти своє місце в суспільстві, а також спрямує їхню професійну діяльність на служіння інтересам громадян і держави.
У зв’язку з цим вивчення навчального курсу нотаріату передбачає не тільки засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, а і має на меті виховувати у майбутніх фахівців повагу до своєї професії та дотримуватись у своїй діяльності принципів законності і верховенства права.
Форма організацій контролю: модульні контрольні роботи, залік.