Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники
English version
Профспілка

Професорсько-викладацький склад

Завідувач кафедри

Головко Олександр Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України

Закінчив: Харківський державний університет (1993 р.), спеціальність «політична історія», Національний університет внутрішніх справ (2004 р.), спеціальність «правознавство»

Кандидат історичних наук, дисертацію «Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках» захистив у 1997 р.; доктор юридичних наук, дисертацію «Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) захистив у 2006 р.

Автор та співавтор понад 150 наукових та методичних праць, з них 8 монографій (2 одноосібні), 4 підручники та навчальні посібники (у співавторстві), 3 статті (у співавторстві), розміщені у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Соllection. Підготував 8 докторів та 18 кандидатів юридичних наук. Голова Спеціалізованої вченої ради К 64.051.31 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

Тематика науково-дослідної роботи: історія держави і права України (до 1917 року), історія вчень про державу і право, філософсько-правові підходи до історико-правового процесу.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Проблеми теорії держави і права», «Юридична компаративістика» для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за денною і заочною формою навчання.


Кагановська Тетяна Євгеніївна – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; професор, Заслужений юрист України.

Провідний спеціаліст у галузі юриспруденції, зокрема в адміністративному, фінансовому і податковому праві, теорії державного управління; навчально-науковій та адміністративно-управлінській діяльності університету.

У 1997 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2000 році захистила кандидатську дисертацію з теми „Податкові органи в системі суб’єктів податкових правовідносин”. У травні 2005 року отримала вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

У травні 2012 року захистила докторську дисертацію з теми «Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в Україні». З квітня 2014 року присуджено вчене звання професора кафедри державно-правових дисциплін.

Є Головою редакційної колегії фахового видання «Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Право».

Член Вченої ради ХНУ ім.В.Н.Каразіна. Голова Вченої ради юридичного факультету ХНУ ім.В.Н.Каразіна. Член Експертної ради з права МОН України. Заступник голови Науково-методичної комісії 6 (НМК 6) з бізнесу, управління та права МОН України. Член Харківської обласної МКМР з правової освіти населення. Член Союзу юристів України. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Під керівництвом Кагановської Т.Є. було захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук і 1 докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право:

Має понад 200 друкованих праць. Є автором одноосібної монографії та співавтором навчальних посібників «Адміністративне право України», «Держава у правовому вимірі», що став переможцем щорічного конкурсу літератури, що проводиться у ХНУ імені В.Н.Каразіна, у номінації «підручники для ВНЗ» та «Порівняльне конституційне право». Певний час викладала для студентів юридичного факультету «Адміністративне право України», «Фінансове право України», «Податкове право України», «Адміністративний менеджмент», «Теорію державного управління», «Державну службу в Україні», «Публічну службу в Україні», «Основи професійного успіху». Зараз викладає дисципліну «Адміністративне право України» (для іноземних студентів).

Має подяку Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за вагомий внесок у справі відродження юридичного факультету, нагороджена грамотою Харківської облдержадміністрації «Слобожанська слава», грамотами Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна і Харківського відділення Спілки юристів України, переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена в номінації» кращий декан.

Тематика науково-дослідної роботи: державна служба України: проблеми і перспективи розвитку; транспарентність влади в України; поняття кар'єри та професійного успіху.


Лук’янець Дмитро Миколайович – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, професор. 

У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». 

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Підстави адміністративної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності»

У 2007 році захистив докторську дисертацію «Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації»

Автор понад 90 наукових робіт. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Тематика науково-дослідної роботи: Теорія юридичної відповідальності; адміністративне право; адміністративна відповідальність; адміністративне судочинство; антикорупційна політика; методологія наукових досліджень.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Актуальні питання адміністративного права; Методологія і організація наукових досліджень.Стародубцев Андрій Андрійович – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне прав, доцент

У 1991 році закінчив Українську юридичну академію імені Ф. Е. Дзержинського за спеціальністю «Правознавство»; у 2012 році — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Має понад 60 наукових праць.

Тематика науково-дослідної роботи:адміністративно-правові засади регулювання службової кар’єри.Россіхіна Галина Володимирівна – професор кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 1998 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми застосування правових норм, що регулюють публічну фінансову діяльність». Доцент з 2004 р.

Тематика науково-дослідної роботи: проблеми застосування норм фінансового та податкового права.

Нагороджена відомчими почесними відзнаками, подяками органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та церкви.

Створила власну школу вітчизняного фінансового права, підготувавши як науковий керівник 7 кандидатів юридичних наук.

Г. В. Россіхіна має більше 100 наукових праць у галузі фінансового, податкового і конституційного права. Бере активну участь у міжнародному науковому співробітництві. Член редакційної колегії фахових видань з юридичних наук Республіки Казахстан.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Податкове право, Міжнародне податкове право, Порівняльне фіскальне право.Солошкіна Ірина Володимирівна - доцент кафедри, доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

У 2004 році закінчіла Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

У 2004 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст права.

У 2007 році закінчила Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Дозвільна діяльність в сфері підприємництва».

У 2011 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор юридичних наук на тему «Фінансові послуги в Україні: адміністративно-правовий аспект».

Має 55 наукових публікацій, 1 монографію, 1 навчальний посібник, 2 навчально-методичні рекомендації для самостійної підготовки та проведення семінарських занять.

Тематика науково-дослідної роботи: дозвільна діяльність в сфері підприємництва, надання адміністративних послуг, правове регулювання фінансових ринків, фінансові послуги.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Фінансове право, Адміністративні послуги (дисципліна за вибором).Слинько Дмитро Вікторович – доцент кафедри; доктор юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 1996 році закінчив з відзнакою Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», юрист

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень); у 2018 році – докторську дисертацію з юридичних наук за темою «Теоретико-правові засади юридичного процесу» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії держави і права.

Опублікував понад 90 наукових та навчально-методичних праць (з них 1 монографія, 4 навчальних посібники, 3 підручника, 65 статей та тез доповідей та праці навчально-методичного характеру).

Тематика науково-дослідної роботи: Теорія та історія держави і права, юридичний процес, правозастосування

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:Теорія держави і права, Правові системи Європи


Кулачок-Тітова Людмила Вікторівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення; доцент, заступник декана з навчальної роботи.

У 2000 році закінчила Університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію «Державна допомога сім’ям з дітьми як форма соціально-правового захисту».

Автор близько 50 наукових праць. Серед них: 2 навчальних посібника (у співавторстві).

Тематика науково-дослідної роботи: проблеми трудового права та права соціального забезпечення.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:Трудове право; Міжнародне трудове право; Право соціального забезпечення; Правове забезпечення соціальної роботи.Жук Наталія Анатоліївна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 2000 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми)».

Тематика науково-дослідної роботи: проблеми теорії та історії держави і права, у тому числі, концептуалогії держави, феномену держави та її трансформації у сучасних умовах, пошук образу та концепту ідеальної держави, проблеми глобалізації та управління.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:«Історія вчень про державу і право», «Методологічні проблеми формування громадянського суспільства», «Матриця геополітики та технології глобального управління».

.


Рождественська Олена Сергіївна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень, доцент.

У 1982 році Всесоюзний юридичний заочний інститут (московське відділення) за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: держава та право Індії (новий і новітній час, середньовіччя, стародавні часи), соціально-правовий статус особи, соціально-правовий статус жінки в Індії.Гришина Наталія Вікторівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право, процес, фінансове право, інформаційне право, доцент.

У 2004 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-правовий аспект адміністративної відповідальності».

Має понад 50 наукових праць, з них 1 монографія.

Тематика науково-дослідної роботи: принципи адміністративного права; адміністративна відповідальність; юрисдикційні провадження.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:Адміністративне право; Адміністративне судочинство; Адміністративно-правова термінологія; Адміністративна юстиція; Правознавство.

 

 

Григоренко Євген Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, спеціальність «Правознавство», юрист.

Проходив військову службу в органах військової прокуратури на різних офіцерських посадах. Був першим заступником голови ГР при ГУ МВС України в Харківській області.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики».

Має понад 70 наукових праць, з них 5 монографій, 14 підручників та навчальних посібників.

Тематика науково-дослідної роботи: Питання юридичної відповідальності військовослужбовців та проходження військової служби.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:Теорія держави і права; Світові вчення про державу і право; Система захисту прав і свобод людини в Україні.

.


Передерій Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; доцент, заступник декана юридичного факультету по роботі з іноземними студентами.

У 2005 році закінчив Національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство», юрист.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)»

Автор близько сорока наукових праць. Серед них: 1 монографія, 7 навчальних посібників (у співавторстві), 1 науково-довідкове видання (у співавторстві), 1 науково-практичний коментар до Конституції автономної Республіки Крим.

Тематика науково-дослідної роботи: проблематика правового забезпечення євроінтеграційних процесів, реформування правової системи України під впливом процесів європейської інтеграції, проблеми функціонування правоохоронної системи України, організаційно-правові аспекти впровадження кращого світового і європейського досвіду державного будівництва у національну практику державотворення.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: теорія держави і права, правове забезпечення політичного процесу в Україні

.


Воронова Ізабелла Володимирівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, старший науковий співробітник.

У 1989 році закінчила Ростовський державний університет за спеціальністю «історія» з відзнакою, у 1998 році – Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» з відзнакою.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Правоповага як ціннісне явище громадянського суспільства».

Автор понад 40 наукових і методичних праць (з них одна монографія в співавторстві).

Тематика науково-дослідної роботи: Актуальні проблеми становлення та розвитку громадянського суспільства, проблеми праворозуміння в сучасним умовах.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Історія держави і права України; Історія держави і права зарубіжних країн; Я маю право.

 

 

Ростовська Карина Валеріївна - доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право, доцент. Тема дисертації «Адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб».

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові режими паспортизації та реєстрації фізичних осіб».

Тематика науково-дослідної роботи: державна антикорупційна політика; міграційні процеси; нелегальна міграція

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Адміністративне право України; Митне та міграційне право; Право в публічному управлінні; Сучасні проблеми юридичної науки

 


Смульська Алла Василівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з організаційно-методичної роботи і дистанційного навчання.

У 2001 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова і література», вчитель української мови і літератури; у 2011 - Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за напрямом підготовки "Право".

Тематика науково-дослідної роботи: «Проблеми правничої лінгвістики», "Формування акмеологічної культури майбутніх правознавців у навчально-виховному процесі класичного університету".

 

Пахомова Ірина Анатоліївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.

У 2003 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю "Правознавство".

У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Правове регулювання інформаційних відносин в сфері державної служби».

Має близько 30 наукових праць.

Тематика науково-дослідної роботи: особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері; право на доступ до публічної інформації; інформаційні правовідносини.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Вступ до спеціальності», «Теорія держави і права».Демченко Ольга Володимирівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, доцент.

У 2003 році закінчила Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського за спеціальністю «Правознавство», юрист. У 2010 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна за спеціальністю «Психологія».

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правовий режим майна в багатоквартирному житловому будинку» (спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри державно-правових дисциплін.

Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Тематика науково-дослідної роботи: правовий режим дистанційної зайнятості; порівняльне трудове право.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Правознавство, Правові основи працевлаштування за кордоном.


Закриницька Вікторія Олександрівна – доцент кафедри; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», юрист.

Тематика науково-дослідної роботи: «Адміністративно-правові засади управління у сфері соціального захисту сім'ї, дітей та молоді».

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Інформаційне право, Публічна службаЗінченко Юрій Валентинович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри, адвокат

У 2004 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, факультет підготовки юристів для Міністерства закордонних справ України

Тематика науково-дослідної роботи: практичні проблеми правового регулювання трудових відносин, перспективи застосування контрактної форми трудового договору.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Трудове право України, Нотаріат і адвокатура.


Пилаєва Вікторія Миколаївна - старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертації "Адміністративно-правові засади забезпечення транспарентності в діяльності органів виконавчої влади в Україні"

У 2012 році закінчила з відзнакою Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" за спеціальністю "Правознавство", магістр права.

Тематика науково-дослідницької роботи: класифікація принципів діяльності органів виконавчої влади в Україні; право доступу до публічної інформації; громадський контроль; транспарентність, прозорість, відкритість, гласність, підзвітність, відповідальність в діяльності органів виконавчої влади; гармонізація та імплементація нормативно-правового забезпечення принципу транспарентності діяльності органів виконавчої влади в Україні;

Має більше 16 наукових праць, проходила наукове стажування за участю у програмі Erasmus+ modality project на юридичному факультеті в Університеті м. Фоджа (Universita degli Studi Foggia), Італія м. Фоджа; пройшла курси підвищення кваліфікації та мовні курси з англійської мови в Мовному учбовому закладі Істборну, Велика Британія (Certificate of Attendance of English language lessons a total 120 hours at Upper Intermediate level. LTC: Language Teaching Center Eastbourn). Має міжнародний сертифікат з англійської мови Pearson Test of English General (PTE) Level PTE General 3, Level CEF - B2.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Адміністративне право; Адміністративне право. Особлива частина; Митне та міграційне право; Правові засади забезпечення юридичного самозахисту; Правознавство.

 

Хабарова Тетяна Володимирівна — старший викладач, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право

У 2014 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр права.

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Адміністративно-процесуальні засади запобігання корупції в Україні».

Тематика науково-дослідницької роботи: запобігання корупції в органах публічної адміністрації.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: Адміністративний процес, Адміністративне право (особлива частина), Сучасні проблеми юридичної науки, Юридичний мінімум для освічених громадян (дисципліна за вибором), Правознавство.Божко Дар’я Валеріївна — старший викладач, кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення»

У 2013 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство», освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр права.

У 2017 році захистила дисертаційне дослідження за спеціальністю 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення» на тему «Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності».

Автор 20 наукових праць, серед яких є тези доповідей, наукові статті та методичні рекомендації.

Тематика науково-дослідницької роботи: права людини, соціальне забезпечення України та інших держав, право соціального забезпечення, правовідносини у праві соціального забезпечення, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, трудове право України, міжнародні договори і нормативні акти міжнародних організацій у соціально-трудовій сфері.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Правові основи соціального захисту в Україні»

 

Плотнікова Катерина Олексіївна — старший викладач; кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. Тема дисертації «Правові засади розмежування надходжень від податків та зборів між бюджетами».

У 2014 році закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Правові засади розмежування надходжень від податків та зборів між бюджетами».

Має більше 15 наукових публікацій.

Тематика науково-дослідницької роботи: розподіл податків та зборів між бюджетами; міжбюджетні відносини.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році:Порівняльне фіскальне право; податкове право; правознавство.

 

Гуменяк Віра Олександрівна - старший викладач кафедри.

У 2005 році закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література», магістр філології.

Тематика науково-дослідної роботи: «Сучасна українська термінологія міжнародного права: історія формування, структурно-семантична організація, ідеографічна класифікація», спеціальність 10.02.01 – українська мова.

 Єгоров Євген Сергійович - старший викладач кафедри

У 2011 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. На теперішній час є державним службовцем та здобувачем кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Тематика науково-дослідної роботи: працює над кандидатською дисертацією на тему «Правове регулювання нормування праці», займається проблемами права соціального забезпечення, проблемами правового забезпечення інноваційного розвитку.

 

Борякіна Віталія Віталіївна – викладач кафедри

Закінчила: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2005 р.), спеціальність «генетика» - магістр; Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (2012 р.), спеціальність «правознавство».

Працює над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Принцип оперативності в адміністративному судочинстві».

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Вступ до спеціальності», «Правознавство».

Федчишина Катерина Вікторівна – викладач кафедри

У 2010 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, за спеціальністю "Правознавство", освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр права. З 2012 року здобувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Тематика науково-дослідної роботи: "Єдність і диференціація у праві соціального забезпечення". Коло наукових інтересів: проблеми права соціального забезпечення та трудового права.

 

Слесік Єлизавета Сергіївна – cтарший лаборант

У 2012 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю «Інтелектуальна власність» і здобула кваліфікацію професіонал в галузі інтелектуальної власності, магістр.