Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Професорсько-викладацький склад

 

Житний Олександр Олександрович, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям», у 2013 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право).

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Сучасна кримінально-правова доктрина», «Міжнародне кримінальне право».

Автор близько двохсот наукових, навчальних та науково-методичних праць із кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, міжнародного кримінального права.

Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми кримінальної відповідальності й звільнення від неї, темпоральні й просторові властивості закону про кримінальну відповідальність, практика кримінально-правової охорони, міжгалузеві й міжсистемні зв’язки кримінального права України.

Електронна пошта: oleksandr.zhytnyi@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Службова адреса: каб. 428-б, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

2Даньшин Максим Валерійович, професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за темою: «Класифікація способів приховування злочинів у криміналістиці» (2000 р., м. Харків).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: «Місце криміналістики у системі юридичних наук» (2014 р., спеціалізована вчена рада Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ). У 2008 році присвоєно вчене звання доцент. У 2015 році присвоєно вчене звання професор.

Основні наукові праці присвячено питанням визначення тенденцій та новітніх завдань криміналістичної науки в сучасних умовах протидії злочинності. Коло наукових інтересів: місце криміналістики у системі наукового знання; проблематика криміналістики як навчальної дисципліни у системі навчального процесу; зв’язок криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів; психологія оперативно-розшукової та процесуальної діяльності; проблеми кримінальної і пенітенціарної психології; соціологія правового конфлікту; питання соціологічного знання в теоретичному правознавстві. Автор понад 250 публікацій з питань кримінально-процесуального права, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, соціології та психології злочинності (у т. ч. монографій, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів).

Теоретичні розробки та наукові дослідження ґрунтуються на власному практичному досвіді співробітника правоохоронних органів України.
Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Юридична психологія», «Соціологія права», «Сексуальні злочини: особа жертви та злочинця, алгоритм їх розслідування».

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 64.700.01 у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
Член редакційних колегій фахового науково-теоретичного правничого журналу «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Право» та Збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи та криміналістики» Харківського НДІ судових експертиз імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Міністерства юстиції України.

Член Харківського територіального відділення секції «Правознавство» Малої академії наук України.

Член Наукової ради МОН України з наукової і науково-технічної експертизи проектів фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок закладів вищої освіти та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти та науки України та член комісії МОН України з атестації наукових установ.

Голова ради експертів Департаменту правових експертиз Європейської поліцейської асоціації (EUROPEAN POLICE ASSOCIATION).

Електронна пошта: crime.science@ukr.net

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate
Службова адреса: каб. 432, Майдан Свободи, 6 (Північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

Харченко Вадим Борисович

Народився 28 серпня 1965 року в м. Харків.

По закінченню восьмого класу середньої школи № 28 міста Харкова у вересні 1980 року вступив на навчання до МПТУ № 30 у місті Харкові, де і навчався до 1983 року.

14 липня 1983 року поступив на роботу на завод імені Т. Г. Шевченка у місті Харкові в якості слюсаря механоскладальних робіт, де і працював до призову на військову службу у Збройні Сили.

У листопаді 1983 року був призваний Жовтневим райвійськкоматом міста Харкова на військову службу до Радянської Армії. Службу проходив у в/ч п/п 10165 у НДР в якості старшого водія-електромеханіка. У жовтні 1985 року був звільнений в запас у військовому званні єфрейтора.
Після звільнення, з грудня 1985 року, працював на заводі «Електромашина» у місті Харкові ливарником лиття під тиском до серпня 1986 року.

У серпні 1986 року вступив на навчання до Харківського юридичного інституту ім. Ф. Е. Дзержинського у місті Харкові, який і закінчив у 1990 році за спеціальністю «правознавство».
У 1990 році закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського (тепер — Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») за спеціальністю «правознавство».

З 1990 року працював у Лінійному відділі на станції «Харків-пасажирський» Південного управління внутрішніх справ на транспорті на посадах слідчого, старшого слідчого (1991 р.), начальника слідчого відділення (1992 р.). З 1992 року працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ: 1992 рік — викладач кафедри кримінального права та кримінології Харківського інституту внутрішніх справ; 1992-1995 рр. — ад’юнкт докторантури та ад’юнктури ХІВС; 1995-1998 рр. — старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Університету внутрішніх справ; 1998-2001 рр. — доцент кафедри кримінального права та кримінології; 2001-2004 рр. — начальник факультету № 6 — кримінальної міліції Національного університету внутрішніх справ; 2004-2007 рр. — начальник кримінологічної лабораторії, доцент кафедри попереднього розслідування Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ОВС, доцент кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання НУВС. З 2008 року до 2010 року працював доцентом кафедри права Сумського державного університету. У 2011-2012 — завідуючим кафедрою кримінально-правових дисциплін та адміністративного права Харківського економіко-правового університету. З лютого 2012 р. — професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

У 1996 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав», у 2011 році — докторську дисертацію за темою «Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством», спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2011 році В. Б. Харченку присвоєно вчене звання доцента кафедри права.

Напрямами наукових інтересів є проблеми кримінально-правової охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності та ІТ злочинності, підвищення ефективності протидії наведеним посяганням. Основні положення та результати наукової та навчально-методичної роботи В. Б. Харченка відображено в індивідуальній монографії «Кримінально-правова охорона прав на результати творчої діяльності та засоби індивідуалізації в Україні» (Харків, 2011 р.), 11 навчальних посібниках (8 з яких підготовлено одноосібно), 81 науковій публікації, 34 з яких у фахових наукових виданнях.

 


Храмцов Олександр Миколайович

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук на тему: «Кримінологія вербальної агресії». У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика)» (спеціальність 12.00.08 — кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право). У 2006 році присвоєно наукове звання доцента. У 2019 році присвоєно вчене звання професор.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінологія», «Методологія та методика кримінологічних досліджень», «Кримінологічна політика».

З вересня 2019 року є директором юридичної клініки «Практико-освітній центр «Юридична допомога» при юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Автор близько ста п’ятдесяти наукових, навчальних та науково-методичних праць з кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права.

Входить в склад редакційних колегій «Вісника Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право» та «Вісника Кримінологічної асоціації України».

Є членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна і Міжрегіональній академії управління персоналом.

Сфера наукових інтересів: теоретичні і практичні проблеми кримінологічної політики, кримінологічні засади законодавства про кримінальну відповідальність, кримінально-правове та кримінологічне забезпечення протидії насильницькій злочинності.

Електронна пошта: akhramtsov@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Службова адреса: каб. 432, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

6

Слінько Дмитро Сергійович

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, доцент, заступник декана з питань міжнародного співробітництва.

У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Стан та перспективи консенсуального провадження у кримінальному судочинстві України» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Викладає дисципліни: «Порівняльне кримінальне право та процес», «Судова бухгалтерія та правова статистика», «Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні», «Міжнародні стандарти прав людини у сфері кримінального провадження», «Суспільство і злочинність на сучасному етапі становлення правової держави в Україні».

Автор більш ніж 70 наукових, навчальних та науково-методичних праць із кримінального права, кримінально-процесуального права, кримінально-виконавчого права.

Сфера наукових інтересів: проблеми кримінального і кримінально-процесуального права, щодо досягнення консенсусу у кримінальному судочинстві, та питання правової регламентації, які стосуються звільнення від кримінальної відповідальності.

Електронна пошта: d.s.slinko@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Службова адреса: каб. 434, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

6

Шайтуро Ольга Павлівна


доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником», спціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності», спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Викладає дисципліни: Викладає дисципліни: «Криміналістика», «Методика розслідування окремих видів злочинів», «Юридична психологія».

Сфера наукових інтересів: проблеми методики розслідування злочинів у медичній сфері, проблеми діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності.

Електронна пошта: opshaituro@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Службова адреса: каб. 432, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

Бондаренко Олексій Олексійович

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві України» (спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Порівняльне судове право», «Нотаріат і адвокатура», «Правові основи захисту людини в криміногенних ситуаціях», «Судові і правоохоронні органи».

Автор більше ста наукових, навчальних та науково-методичних праць із кримінального процесу.

Сфера наукових інтересів: процесуальний статус суб’єктів кримінального провадження, кримінальні процесуальні правовідносини, використання спеціальних знань у кримінальному провадженні.

Електронна пошта: bondarenko_alex7@ukr.net.

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Orcid.

Службова адреса: каб. 428-б, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 

Рибалко Гліб Сергійович

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Викладає дисципліни: «Судові та правоохоронні органи України», «Господарський процес».

Наукові інтереси: діяльність прокурора щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, наглядова діяльність робітників прокуратури.

Електронна пошта: Hrybalko@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

 

 

Янович Юрій Павлович – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент

У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Проблемы совершенствования процессуального статуса подозреваемого и обвиняемого» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Викладає дисципліни: «Кримінальний процес», «Порівняльне судове право».

Автор близько семидесяти наукових, навчальних та методичних праць із кримінального процесу.

Сфера наукових інтересів: проблеми дотримання прав людини під час кримінальної процесуальної діяльності органів досудового розслідування; процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, захисника в кримінальному провадженні; забезпечення підозрюваному і обвинуваченому права на захист на різних стадіях кримінального процесу; науково обгрунтовані норми навантаження та належні умови праці слідчих.

Електронна пошта: yuriy.yanovich@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Службова адреса: каб. 432, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.


Терещук Сергій Сергійович

старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Застосування заохочувальних норм особливої частини кримінального права в діяльності органів внутрішніх справ» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальне-виконавче право).

Автор більше тридцяти науково, навчальних та науково-методичних праць із кримінального права та кримінального процесу.

Сфера наукових інтересів: негласні слідчі (розшукові) дії, кримінальні процесуальні правовідносини, застосування заохочувальних норм кримінального права, процесуальні особливості статусу підозрюваного у кримінальному провадженні.

Службова адреса: каб. 428б, Майдан Свободи, 6 (північний корпус, 4 поверх), м. Харків, 61022.

 


5

Старший лаборант кафедри, Краснова Юлія Володимирівна.

Має вищу освіту, в 2005 р. закінчила соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.