Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

 

 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

 

  Шановні колеги!

Зважаючи на темпи життя, інформатизацію суспільства і дедалі зростаючу роль інформаційних технологій запрошуємо Вас взяти участь у роботі V І I Міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» , що ініціює юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у рамках Internet -заходу.

 

Участь у конференції є безкоштовною! Основне призначення заявленої Internet -конференції забезпечити українських студентів, аспірантів та молодих вчених реальною можливістю публікувати результати власних досліджень для ознайомлення з ними широких кіл як української громадськості, так і зарубіжних вчених.

 

За результатами конференції планується оприлюднення збірника матеріалів конференції у електронному вигляді з 27 квітня 2012 році на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http :// DSpace . univer . kharkov . ua «юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http :// www - jurfak . univer . kharkov . ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи// V І I Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» .

 

З огляду на важливість заходу, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками Internet -конференції будуть сформовані рекомендації, які будуть направлені до вищих органів державної влади України та Європи.

 

Основні напрямки роботи конференції:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. 2. Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право. 3. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. 4. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 6. Трудове право та право соціального забезпечення. 7.Екологічне, земельне та аграрне право. 8. Фінансове право. Банківське право. 9. Господарське право та господарський процес. 10. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право. 11 Проблеми боротьби зі злочинністю. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

Робочі мови конференції:

українська; російська та англійська.

 

Вимоги:

Для участі у конференції необхідно до 17 квітня 2012 року надіслати на електронну адресу: e - mail : jurconferen2012@ukr.net одночасно:

• заявку з вказівкою про особисту участь та згодою про передачу невиключних прав на використання тез (див. зразок);

• відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення);

• засвідчену рецензію наукового керівника для осіб, що не мають науковий ступень (перескановану, в електронному варіанті).

 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

1) Матеріали подаються у форматі « do с» або « rtf » текстового редактора Microsoft Word ; обсяг тексту – 2-10 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм ; гарнітура Times New Roman , кегль 14, інтерліньяж – 1,5.

2) Назва доповіді – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ПОСЕРЕДИНІ РЯДКА; нижче, через інтервал ініціали та прізвище автора, назва установи, де він навчається чи працює (із зазначенням посади, наукового ступеня або курсу і факультету), далі, власний e - mail , який буде вказаний на Internet -сторинці для можливості спілкування з автором наданих матеріалів (обов'язково!). Далі, через інтервал ключові слова роботи (не більше шості слів, що характеризують зміст дослідження) та, ще через інтервал, самий текст тез.

В кінці – зазначення наукового керівника: П.І.Б., науковий ступень, звання, посада (для авторів, які не мають наукового ступеню).

3) Посилання у тексті повинні бути заключені у квадратні дужки, в яких зазначається номер посилання і номер сторінки відповідного джерела, наприклад, [1, с.23]. Номери посилань у тексті мають збігатися з номерами посилань у кінці тексту. Останні оформлюються у вигляді списку літератури під назвою «Література» з повним бібліографічним описом джерела.

У тексті не слід використовувати автоматичні виноски та автоматичну цифрову нумерацію абзаців, зокрема в списку використаної літератури.

4) Назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації.

До уваги! Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Оргкомітет залишає за собою право у випадку порушення правил участі у Конференції та незгодою з викладеними матеріалами відмовити автору в участі у науковому заході без пояснень причини.

Зразок оформлення тез доповіді:

 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

 

Кравченко Олеся Геннадіївна

студент-магістр юридичного факультету

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

e - mail :

 

Ключові слова: криміналістика, ДТП, ситуація, огляд, експертиза, експеримент.

 

Текст...

Науковий керівник: доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, к.ю.н, доцент Даньшин Максим Валерійович.

 

Координатор Оргкомітету –Волощенко Ольга Михайлівна+38068-889-45-24;

Помічник – Перелицан Олена Василівна +38095-362-97-47;

Заступник – Бронов Іван Олегович, контактний телефон +38066-211-74-56.

Адреса оргкомітету: Україна, 61022, м . Харків, пл. Свободи,6, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Північний корпус, юридичний факультет, наукова частина, каб. № 434. тел. +38057707-54-85.

  З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю, декан юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна, доцент Т.Є. Кагановська

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1. Прізвище:

2. Ім'я:

3. По батькові:

4. Тема доповіді, секція №:

5. Місце роботи/навчання: посада, звання, науковий ступень/факультет, курс.

6. Домашня адреса:

7. Контактні телефони:

8. E-mail:

9. Даю згоду на безкоштовну передачу Університету невиключних прав на використання наданих на Internet -конференцію матеріалів, а саме: внесення тез у базу даних eKhNUIR ; відтворення роботи чи її частини у електронній формі, не змінюючи її змісту; виготовлення електронних копій для постійного архівного зберігання; використання роботи без одержання прибутку і на виготовлення її копії для некомерційного розповсюдження; надання електронних копій роботи для відкритого доступу в мережі Internet _____ Так ____

10. Підтверджую, що розміщуючи роботу у eKhNUIR , я не порушую прав третіх осіб (інших авторів або видавництв) ____ Так ____

11. Попереджений про те, що автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір ____ Так ____

12. Відомості про наукового керівника (для осіб, що не мають наукового ступеня):

Прізвище:

Ім'я:

По батькові:

Посада, науковий ступінь, вчене звання:

 

До уваги! У випадку відмови авторів від згоди з п. 9, 10 та 11 Заявки, тези до матеріалів Internet - конференції не приймаються.