Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Фундаментальні та прикладні дослідженняВідповідно до ст. 30 Закону України «Про вищу освіту», рішення Вченої ради університету від 23.04.2004 р. (протокол № 5) «Про відродження традицій юридичної освіти в університеті, яка розвивалася з 1805 року», рішення Вченої ради університету від 27.05.2004 р. (протокол № 6), згоди Міністерства освіти і науки України для забезпечення якісної підготовки фахівців за фахом «Правознавство» наказом ректора від 01.06.2004 р. № 0202-1/088 був створений юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Сьогодні на п’яти кафедрах (державно-правових дисциплін, кримінально-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін, конституційного і муніципального права, міжнародного і європейського права) активно здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету відповідно до затвердженого плану наукових досліджень в межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Вибір єдиної наукової теми досліджень обумовлений необхідністю ретельного дослідження суті і правових гарантій всіма галузями юридичної науки і законодавства природних невід’ємних прав людини і його цивільних прав, які є правовим загальногромадянським мінімумом, без якого жодне суспільство не може нормально розвиватися і функціонувати.

Науково-дослідна робота співробітників юридичного факультету проводиться відповідно до плану НДР факультету і планів НДР кафедр. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень, тематика планів НДР в цілому відображає проблеми юриспруденції. Наукові напрями і тематика ініціативних досліджень носять як фундаментальний, так і прикладний характер. Зокрема, спільно з кафедрою кримінально-правових дисциплін та кримінологічною лабораторією досліджувалась проблематика сучасної злочинності у рамках науково-дослідних тем юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Особа злочинця: криміналістичне та кримінологічне дослідження» (номер державної реєстрації 0112U001041), «Теоретичні та практичні засади підвищення ефективності протидії економічній злочинності» (номер державної реєстрації 0111U001445). Кафедра державно-правових дисциплін виконує наукове завдання «Правова свідомість і правова культура громадян як чинники розбудови правової держави і формування громадянського суспільства». Керівник науково-дослідної роботи: завідувач кафедрою державно-правових дисциплін, д. ю. н., проф., Заслжений юрист України Головко О. М.
В Конституції України, що увібрала в себе міжнародні стандарти прав людини, проголошено, що людина, його життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні вищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Твердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Це означає, що не тільки в області прав людини, але і у всіх сферах суспільного життя пріоритетом повинна бути людина. Вся діяльність держави повинна підкорятися інтересам людини і громадянина.

Україна приєдналася до значної кількості міжнародних конвенцій і угод в області прав людини. Зокрема, до «Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в 1965 р.», «Міжнародному пакту про цивільні і політичні права і Факультативному протоколу до нього в 1966 р.», «Міжнародному пакту про економічні, соціальні і культурні права в 1966 р.»; та ін. Таким чином, Україна, ратифікувавши з часу вступу до Ради Європи 45 договорів, стала складовою частиною міжнародної системи захисту прав людини, узяла на себе відповідні міжнародні зобов’язання і, зокрема, в рамках європейського захисту прав людини, що є найефективнішою і самою розвинутою в світі. Хоча, тут слід згадати, що Україні в цьому плані ще належить ратифікувати і підписати багато інших угод і конвенцій. Аргументування і обґрунтовування їх ухвалення — завдання вчених-юристів і найголовнішим аргументом повинно бути одне — через реалізацію, охорону і захист прав людини, через демократію пролягає шлях до реальної інтеграції України в Європейське і світове співтовариство.

Таким чином, вибрана загальна тема наукових досліджень юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна відображає найсучасніший, гуманний і прогресивний стратегічний напрям розвитку світової юридичної науки, відображає необхідність правового обґрунтовування європейського вибору України і здійснюється по таких головним напрямкам:

1. Реформування адміністративного права в умовах сучасних соціально-політичних трансформацій;
2. Правові проблеми здійснення майнових і особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки;
3. Комплексні дослідження проблем злочинності та окремих видів злочинів на основі принципу верховенства права.

Ці напрями є самостійними науково-дослідними темами трьох кафедр юридичного факультету (державно-правових дисциплін, цивільно-правових дисциплін та кримінально-правових дисциплін), у рамках яких проводиться науково-дослідна робота співробітників кафедри, вибір тематики дисертаційних досліджень та дипломних робіт, апробація наукових досліджень.

Головними досягненнями в області наукової діяльності викладачів юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна є: публікація нових монографій, наукових статей, навчальних і навчально-методичних посібників, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, наукова підготовка педагогічних кадрів, інтеграція в європейський правовий простір.

Вчені юридичного факультету постійно отримають різні гранти за конкурсом на розробку найважливіших новітніх технологій за державним замовленням за рахунок фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (секція «Правознавство»), а також постійно здійснюють на високопрофесійному рівні діяльність по розробці проектів Законів України та інших нормативно-правових актів України.

З метою апробації власних наукових досліджень, обміном досвідом та впровадженням сучасних наукових розробок юридичний факультет активно розвиває та підтримує наукові зв’язки із зарубіжними університетами. Так, зокрема, факультет активно підтримує наукові зв’язки з вітчизняними вищими учбовими закладами, такими, наприклад, як Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків), юридичний факультет Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків), юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченко (м. Київ), юридичний факультет Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів), юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів), юридичний факультет Гуманітарного університету «Запорізький інститут державного та муніципального управління» (м. Запоріжжя), Одеська національна юридична академія (м. Одеса) та ін.

Значна кількість науковців юридичного факультету є членами спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій, утворених в інших навчальних закладах України.
Перспективи подальшого розвитку наукової діяльності юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна:

1. Під впливом загального динамічного процесу розвитку факультету, утворення нових кафедр і підрозділів, заочної форми навчання і другої вищої освіти, відкриття аспірантури та докторантури розгорнути, з провадженням міжнародного наукового досвіду, активну наукову діяльність викладачів, студентів і здобувачів докторів філософії (PhD) на основі сучасних теорій, наукових шкіл і напрямів.
2. Активізувати роботу співробітників юридичного факультету на міжнародній науковій ланці. Налагодити та підтримувати контакти з колегами з дальнього та ближнього зарубіжжя, зокрема, з провідними класичними університетами Європи та США, їх юридичними факультетами.
3. Стимулювати провідних науковців факультету до захисту їх затверджених дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
4. Сконцентрувати зусилля на високоякісній підготовці здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) факультету з метою отримання у майбутньому власних професійних наукових та педагогічних кадрів.
5. Прививати студентам юридичного факультету навички самостійного мислення та вміння аналізувати проблемне питання, робити висновок і висловлювати з цього приводу свою думку з метою стимулювання їх до наукової роботи, участі у СНТ та подальшого навчання на третьому рівні вищої освіти.
6. З дотриманням загальноприйнятих европейських стандартів продовжувати розробляти сучасну та спроможну освітньо-наукову програму підготовки здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) за спеціальністями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Розглядати як найближчу перспективу — плідну діяльність Спеціалізованих вчених рад — Д 64.051.28 У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»., К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» строком на три роки та затверджено її склад та спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право», а також активно взяти участь в експерименті щодо впровадження та діяльності разових спеціалізованих вчених рад, оголошених МОН України 6 березня 2019 року.