Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Підготовка наукових кадрів
Під впливом загального динамічного процесу розвитку правової вітчизняної науки на юридичному факультеті розгорнута активна наукова діяльність викладачів, студентів і здобувачів доктора філософії (PhD). Ця робота здійснюється з провадженням передового міжнародного наукового досвіду на основі сучасних теорій та досягнень загальновизнаних наукових шкіл і напрямів. Одним з пріоритетних векторів розвитку процесу підготовки майбутніх високоякісних наукових кадрів є оптимізація міжнародної науково-дослідної ланки. У цьому аспекті факультетом налагоджені та підтримуються тісні контакти з колегами з дальнього та ближнього зарубіжжя, зокрема, з провідними університетами та юридичними факультетами відомих університетів Європи та США.

Юридичний факультет на сьогодні концентрує усі наявні зусилля на високоякісній підготовці здобувачів докторів філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) факультету з метою отримання у майбутньому власних професійних наукових та педагогічних кадрів, здатних проводити самостійно наукову роботи на рівні загальновизнаних світових вимог та стандартів.

Підготовка наукових кадрів юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, здійснюється згідно з чинним законодавством на основі затверджених відповідних освітньо-наукових програм підготовки здобувачів доктора філософії (PhD) (третього рівня вищої освіти) за спеціальностями: 081 «Право», 293 «Міжнародне право».

Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини. Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності та принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії. Предметні напрямами досліджень в межах спеціальності 081 Право юридичного факультету:

1. Теорія та філософія права; порівняльне правознавство; історія права та держави
2. Конституційне право; муніципальне право
3. Цивільне право та цивільний процес, сімейне право; міжнародно-правовий у сфері приватного права
4. Адміністративне право і процес; фінансове право
5. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
6. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
7. Право національної безпеки; військове право.

Керівництво університету та факультету підтримує, заохочує та стимулює науковців і молодих вчених до захисту їх затверджених дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора юридичних наук, кандидата юридичних наук, доктора філософії. За умови наявності вакантних місць, виконаної індивідуальної освітньої та наукової програми підготовки, успішно захищеної дисертації та особистого бажання науковця можливий позитивний розгляд його питання щодо майбутнього працевлаштування на юридичному факультеті університету, який має свою понад двохсот річну історію.