Головна
Історія факультету
Вчена рада
Кафедри
Юридична клініка
Консультаційний центр
Абітурієнту
Студенту
Наукове життя
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету

 

 

Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет

Сьогодні, 27 квітня 2012 року, на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна проходить VII Міжнародна науково-практична Internet - конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Від громадянського суспільства-до правової держави».

 

Як відомо, такі категорії як «держава» і «право» вивчаються багатьма науками, зокрема філософією, соціологією, політологією, але найглибше їх досліджують різні галузі юридичних наук.

Розбудова незалежної держави України, перехід до демократичних форм організації суспільного життя вимагає вирішення низки проблем, серед яких – створення міцного юридичного підґрунтя громадянського суспільства і правової держави з урахуванням досвіду і вимог розвинених демократій світової спільноти.

Щиро вітаю Вас з початком роботи VII щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених: «Від громадянського суспільства-до правової держави».

Нам приємно, що організатором конференції традиційно є юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що готує майбутніх юристів, на яких будуть покладені завдання із побудови в Україні демократичної, і, підкреслюємо, правової держави. Це надзвичайно складне завдання, яке включає проведення судової реформи, реформування правоохоронних органів, а також пошук оптимальних шляхів з удосконаленн я чинного законодавства України. За час становлення нашої держави відбулися певні зміни в суспільно-політичному житті, які вимагають адекватного відображення у правовій реальності, вироблення ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним елементом якого є право.

Цілком природнім є те, що будь-які наукові форуми юристів не проходять без того, щоб не торкатися правових питань, які наповнюють змістом Основний закон незалежної України, що є підвалин ами для здійснення фундаментальних демократичних перетворень в українському суспільстві.

Отже, існуючі проблеми хвилю ють думку тих , хто причетний до юриспруденції , будь-то науковець-правознавець, викладач або студент юридичного вузу.

То ж щорічна Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених: «Від громадянського суспільства-до правової держави» буде проходити у формі Internet - конференції . Основні напрямки роботи конференції охопили такі правові блоки – Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. 2.   Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право. 3.   Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. 4.   Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право.   5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 6. Трудове право та право соціального забезпечення. 7.   Екологічне, земельне та аграрне право. 8.   Фінансове право. Банківське право. 9.   Господарське право та господарський процес. 10.   Право інтелектуальної власності. Інформаційне право. 11 .  Проблеми боротьби зі злочинністю. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

Зазначені галузі юридичної науки дають можливість різнобічно розглянути усю палітру проблем практики правничого фаху, сформулювати пропозиції і рекомендації для впровадження їх на конституційному рівні.

Цьому обов'язково має слугувати широка спільна дискусія науковців і практиків, викладачів та студентів юридичних вузів. Тому особливо цікав ими і важлив ими в цьому контексті є погляд і думка студентів, чий розум і серце відкриті до досліджень проблем законодавства і юридичної науки.

Залучення студентства до наукових розвідок є одним з пріоритетних напрямків сучасної діяльності юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що посилюється проведенням на належному методологічному рівні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних проблем сучасного державно-правового будівництва в Україні. Зокрема це проблеми, пов'язані з розвитком громадянського суспільства, демократії, реальним забезпеченням прав та свобод людини і громадянина, здійсненням конституційної, адміністративної і судової реформ, співвідношенням законодавчої, виконавчої і судової влад, підвищенням ролі права у регулюванні суспільних відносин, з проблем ами громадянського суспільства.

Сподіваємося, що цікаві та інформативні доповіді сприятимуть жвавому науковому резонансу серед молоді та поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки на етапі становлення сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму.

Будь-яка наукова конференція є унікальною можливістю обміну думками та апробуванням своїх теоретичних напрацювань її учасниками, також вона об'єднує науковців різних країн, створюючи перспективи для подальшого неформального спілкування, отримання незабутніх вражень. Це важливо для молоді, зокрема для студентів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, особливо на етапі їх становлення як дослідників юридичної науки і гідних громадян своєї країни. Тому проведення подібних наукових конференцій буде активно підтримуватися ректоратом університету і надалі. Розшириться і географія учасників.

Взяти участь у науковій конференці ї далеко від дому – справа відповідальна, тому висловлюємо щиру вдячність і повагу організаторам конференції, які реалізували свої зусилля для проведення заходу у новому сучасному вимірі. Дякуємо всім за цікаві доповіді і плідну роботу, сподіва ємо ся, що такі конференції збагачуватимуть кожного з нас, вітчизняну юридичну думку в цілому.

Матеріали учасників є у відкритому доступі на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарії eKhNUIR (електронний архів): http :// DSpace.univer.kharkov.ua «юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http :// www - jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи// V І I Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Від громадянського суспільства – до правової держави».

У нас завжди була, є і буде віра у наші власні сили і можливості нашої країни і наших людей. Це допомагає нам жити, творити, зростати.

Успіхів Вам у Ваших починаннях, звершень і перемог!

До нових зустрічей!

 

З повагою, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

  Т.Є. Кагановська