Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Іноземні студенти
 
 
 
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі урочистої VІI Міжнародної науково-практичної конференції «Від громадянського суспільства – до правової держави», присвяченої 10-річчю створення кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету.Захід відбудеться 23 листопада 2012 рокуу Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна і має на меті висвітлення та обговорення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких такі: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; проблеми забезпечення прав людини; проблеми боротьби зі злочинністю і захисту громадянського порядку; проблеми удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики. 
За результатами конференції буде видано спеціальний випуск університетського Вісника, який включено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук (Постанова президії ВАК України
№ 1-05/4 від 14.10.2009 р.), де будуть опубліковані статті учасників.
Основні напрямки роботи конференції:
1. Держава і право у сучасному світі;
2. Теоретичні проблеми становлення та розвитку сучасного конституціоналізму та місцевого самоврядування;
3. Актуальні питання цивільного права і процесу на шляху розвитку правової держави;
4. Проблеми протидії злочинності.
Робочі мови конференції: українська та російська.
Вимоги до учасників:наявність наукового ступеня кандидата або доктора юридичних наук. Аспіранти та здобувачі наукового ступеня запрошуються взяти участь у конференції як слухачі.
Вимоги до участі: для участі у конференції необхідно до 01 жовтня 2012 року:

  1. Надіслати на електронну адресу: jurconferen7@ukr.net, чи подати особисто в наукову частину юридичного факультету до каб. № 434 Перелицан О.В. заявку (див. зразок) та відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску;
  2. Надіслати на електронну адресу: HNU_vesnik@ukr.net наукову статтю (назва файлу – за прізвищем автора), анотацію (англійською, російською та українською мовами) та витяг з протоколу засідання кафедри або іншого наукового чи навчального підрозділу про рекомендацію статті до друку.

Тези до розгляду не приймаються!
Вимоги щодо оформлення і змісту статей. З метою прискорення роботи над спеціальним Вісником та підготовки його до друку просимо дотримуватися вимог, згідно з п. 3 Постанови Президії ВАК України від 15 січня 2003 року № 7-05/1.
Приймаються статті обсягом до 12 сторінок, надруковані на одному боці стандартного аркуша формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір якого повинен становити 14pt, через 1,5 інтервали. Поля: верхнє, нижнє – 2 см; ліве – 3 см; праве – 1,5 см. Формат файлу, у якому знаходиться текст статті, має бути сумісним із Word 6.0; Word 95; Rich Text Format (RТF).
Над назвою статті подається УДК.
Назва статті розміщується посередині (без крапки у кінці), виділяється жирним шрифтом. У правому верхньому куті містяться ініціали, прізвище автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, телефон.
Далі подаються анотації (5-7 речень!) українською, російською та англійською мовами та ключові слова (7-10 слів!). Наприклад:
УДК
НАЗВА СТАТТІ
прізвище, ім’я та по батькові автора,
відомості про автора

Анотація: Текст анотації
Аннотация: Текст аннотации
Summary:
Ключові слова:
Ключевые слова:
Keywords:
Посилання у тексті повинні бути заключені у квадратні дужки, в яких зазначається номер посилання і номер сторінки відповідного джерела, наприклад, [1, с. 23]. Номери посилань у тексті мають збігатися з номерами посилань у кінці тексту. Останні оформлюються у вигляді списку літератури з повним бібліографічним описом джерел. Обсяг статті 8–12 сторінок. Текст статті подається у двох примірниках.
До уваги! Автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість викладених фактів, відповідність цитат, географічних та історичних назв, власних імен тощо. Зміни тексту, назви, скорочення, що не впливають на зміст статті, вносяться редколегією без узгодження з автором. Редколегія залишає за собою право на власне рецензування поданих матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відбору статей доповідей до участі у конференції. Матеріали, що не відповідають вимогам, не підлягають редагуванню, надруковані не будуть та авторам не повертаються. Друк та розсилка спеціального випуску університетського Вісника буде проводитися за рахунок оргвнеску.
Фінансові питання. Усі витрати, пов’язані з перебуванням учасників на конференції (проїзд, проживання) оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, яка їх відряджає.
Організаційний внесок участі у VІІ Міжнародній науково-практичній  конференції складає 250 гривень. Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком Вісника та забезпечення роботи заходу.
Організаційний внесок слід надіслати до 01 жовтня 2012 року простим або поштовим переказом за такою адресою: м. Харків-22, 61022, майдан Свободи, 5 «До запитання», одержувач – Радівілова Вікторія Юріївна.
Наша адреса: 61077, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, ХНУ імені В.Н. Каразіна, Юридичний факультет.
Контактні телефони: (+380)-(57)-707-54-85 – наукова частина юридичного факультету.
Координатор оргкомітету конференції – Даньшин Максим Валерійович.
Особа, відповідальна за організаційні питання – Перелицан Олена Василівна, к.т. 095-362-97-47.
Особа, відповідальна за прийом статей та реєстрацію оргвнесків – Радівілова Вікторія Юріївна, к.т. 066-452-00-79.
E-mail:jurconferen7@ukr.net
Для участі в конференції необхідно оформити і подати не пізніше 01 жовтня 2012 року заявку за такою формою:
ЗАЯВКА
учасника VІI Міжнародної науково-практичної конференції
«Від громадянського суспільства – до правової держави»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи
Посада

Вчене звання
Науковий ступінь
Тема доповіді
Напрям доповіді
Контактні телефони:

Листування
E-mail:
Потреба у місці проживання
Запланований приїзд і особиста участь у роботі конференції (потрібне підкреслити):
-Так; - Ні.

Декан
юридичного факультету                             Т.Є. Кагановська