Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Професорсько-викладацький склад

Сироїд Тетяна Леонідівна - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

У 1994 р. закінчила Харківський інститут внутрішніх справ за спеціальністю правознавство (КЛ №003535 від 30 червня 1994 р.)

З 2000 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДК №007258 від 27 червня 2000 р. ) Тема кандидатської дисертації «Захист жертв злочинів у міжнародному праві». З 2011 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДД № 009454 від 31 травня 2011 р. ). Тема докторської дисертації – “Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному кримінальному судочинстві”.

У 2004 р. присвоєне вчене звання доцент кафедри конституційного та міжнародного права (02ДЦ № 002126 від 17 червня 2004 р.). У 2012 р. присвоєне вчене професора кафедри державно-правових дисциплін (12 ПР №008191 від 26 жовтня 2012 р.).

Автор більше 130 наукових праць. Серед них: “Права детей и молодежи: Сборник международных документов” (2001 р., у співавторстві), “Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография” (2002 р.), “Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро) ”: Практическое пособие (2003 р.), “Міжнародне публічне право: Навчальний посібник” (2006 р.), “Парламентське право України: Навчальний посібник” (2007 р., у співавторстві), “Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии” (2007 р.), “Міжнародне публічне право: Навчальний посібник” (2009 р.), “Субъекты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография” (2010 р.), Міжнародне право: словник-довідник (2014 р., у співавторстві).

Під керівництвом Т.Л. Сироїд захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне права.

Член Української асоціації міжнародного права.

Коло наукових інтересів: права людини, право міжнародних організацій, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (міжнародне кримінальне і міжнародне кримінально-процесуальне право), міжнародне судочинство, міжнародне гуманітарне право.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Методологія та організація наукових досліджень», «Право міжнародної відповідальності», «Міжнародне право».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: syroiid@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Гавриленко Олександр Анатолійович - доктор юридичних наук, професор

У 1988 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна), а в 2000 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 1994 р. – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія громадських рухів і політичних партій; з 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальностю 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема докторської дисертації – «Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.)».

У 2014 р. присвоєно вчене звання професор кафедри теорії та історії держави і права.

Автор близько 200 опублікованих наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них: «Київська Русь: політико-правовий нарис» (1999 р., у співавторстві), «Державність, право та культура Київської Русі: навчальний посібник» (2000 р., у співавторстві), «Історія органів внутрішніх справ: навчальні матеріали до спецкурсу» (2003 р., у співавторстві), «Історія державності України: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Право античних держав Північного Причорномор’я: навчальний посібник» (2004 р.), «Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.): монографія» (2006 р.), «Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України» (2011 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: стародавня доба: навчальний посібник» (2011 р.), «Реабілітовані історією. Харківська область: книга друга» (2014 р., у співавторстві), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку: монографія» (2014 р., у співавторстві) «Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2015 р., у співавторстві) та ін. Має низку публікацій у зарубіжних виданнях.

Під керівництвом О.А. Гавриленка захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.

Член Міжнародної асоціації істориків права.

Коло наукових інтересів: становлення та розвиток права на теренах України у добу античності та середньовіччя; поліцейське (адміністративне) право в українських губерніях Російської імперії (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.); історія органів внутрішніх справ України (1917-1921 рр.); держава і право УСРР у добу раннього тоталітаризму (20-ті рр. ХХ ст.); історико-правове джерелознавство; історія міжнародного права.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Історія міжнародного права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: o.gavrylenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Передерій Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертації: «Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)»

Автор близько 40 наукових статей з проблем функціонування правової і правоохоронної системи України, взаємодії правоохоронних органів України і держав Європейського Союзу, впровадження кращого світового і європейського досвіду державного будівництва у національну практику державотворення.

Нагороджений спеціальним дипломом Міжнародного комітету Червоного Хреста «За сприяння розвитку прав людини і гуманітарних принципів». У 2012 р. представляв юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на Першому Євразійському антикорупційному форумі. Відзначений спеціальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ Франції «EUROPEAN TWINNING 2008-2010» за сприяння у впровадженні європейських стандартів у діяльність правоохоронних органів України.

Нагороджений Сертифікатом викладача Школи кримінальної юстиції Університету штату Мічиган (США) за участь на протязі 2013-2016 рр. у програмі з питань судового адміністрування в рамках реалізації американо-українського проекту «Справедливе правосуддя». 12-22 травня 2016 р. перебував у відрядженні в Сполучених Штатах Америки у межах реалізації програми «Відкритий світ» з метою обміну професійним досвідом у питаннях протидії корупції та забезпечення панування принципу верховенства права.

Коло наукових інтересів: політико-правові аспекти розвитку державності України, міжнародна поліцеістика, міжнародно-правові основи співробітництва і взаємодії правоохоронних органів України з органами охорони правопорядку держав-членів Європейського Союзу, міжнародно-правові і національні механізми забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Теорія держави і права» «Політична історія сучасного світу», «Актуальні питання міжнародного правопорядку».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: perederii@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Толстенко Юлія Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент.

У 2011 закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

З 2013 року кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 -Міжнародне право. Тема дисертаційного дослідження: «Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері».

Коло наукових інтересів: права людини, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (міжнародне кримінальне і міжнародне кримінально-процесуальне право), міжнародне судочинство.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Історія дипломатії», «Право міжнародних організацій».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: tolstenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Фоміна Ліна Олександрівна - викладач кафедри.

У 2013 році закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету внітрішніх справ за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право.

Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства».

Коло наукових інтересів: права людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне судочинство.

 

Гайдар Дар`я Валеріївна – старший лаборант кафедри

У 2011 році закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію спеціаліста з права.

З вересня 2011 по серпень 2016 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З вересня 2016 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри міжнародного і європейського права.

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: kmep@karazin.ua