Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Професорсько-викладацький склад

Сироїд Тетяна Леонідівна - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

У 1994 р. закінчила Харківський інститут внутрішніх справ за спеціальністю правознавство (КЛ №003535 від 30 червня 1994 р.)

З 2000 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДК №007258 від 27 червня 2000 р. ) Тема кандидатської дисертації «Захист жертв злочинів у міжнародному праві». З 2011 р. – доктор юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДД № 009454 від 31 травня 2011 р. ). Тема докторської дисертації – “Правовий статус учасників кримінально-процесуальних відносин у міжнародному кримінальному судочинстві”.

У 2004 р. присвоєне вчене звання доцент кафедри конституційного та міжнародного права (02ДЦ № 002126 від 17 червня 2004 р.). У 2012 р. присвоєне вчене професора кафедри державно-правових дисциплін (12 ПР №008191 від 26 жовтня 2012 р.).

Автор більше 130 наукових праць. Серед них: “Права детей и молодежи: Сборник международных документов” (2001 р., у співавторстві), “Права жертв преступлений: Международные стандарты и национальное законодательство: Монография” (2002 р.), “Банкноты. Описание внешнего вида и признаки подделки (гривни, рубли, доллары, евро) ”: Практическое пособие (2003 р.), “Міжнародне публічне право: Навчальний посібник” (2006 р.), “Парламентське право України: Навчальний посібник” (2007 р., у співавторстві), “Международное уголовно-процессуальное право: Документы и комментарии” (2007 р.), “Міжнародне публічне право: Навчальний посібник” (2009 р.), “Субъекты (участники международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса: монография” (2010 р.), Міжнародне право: словник-довідник (2014 р., у співавторстві).

Під керівництвом Т.Л. Сироїд захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне права.

Член Української асоціації міжнародного права.

Коло наукових інтересів: права людини, право міжнародних організацій, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (міжнародне кримінальне і міжнародне кримінально-процесуальне право), міжнародне судочинство, міжнародне гуманітарне право.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Методологія та організація наукових досліджень», «Право міжнародної відповідальності», «Міжнародне право».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: syroiid@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

Гавриленко Олександр Анатолійович - доктор юридичних наук, професор

У 1988 р. закінчив історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна), а в 2000 р. – Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

З 1994 р. – кандидат історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія громадських рухів і політичних партій; з 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальностю 12.00.01– теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема докторської дисертації – «Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.)».

У 2014 р. присвоєно вчене звання професор кафедри теорії та історії держави і права.

Автор близько 200 опублікованих наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць. Серед них: «Київська Русь: політико-правовий нарис» (1999 р., у співавторстві), «Державність, право та культура Київської Русі: навчальний посібник» (2000 р., у співавторстві), «Історія органів внутрішніх справ: навчальні матеріали до спецкурсу» (2003 р., у співавторстві), «Історія державності України: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Право античних держав Північного Причорномор’я: навчальний посібник» (2004 р.), «Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.): монографія» (2006 р.), «Нариси з історії розвідки суб’єктів державотворення на теренах України» (2011 р., у співавторстві), «Історія держави і права України: стародавня доба: навчальний посібник» (2011 р.), «Реабілітовані історією. Харківська область: книга друга» (2014 р., у співавторстві), «Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку: монографія» (2014 р., у співавторстві) «Історія держави і права України: хрестоматія-практикум: навчальний посібник» (2015 р., у співавторстві) та ін. Має низку публікацій у зарубіжних виданнях.

Під керівництвом О.А. Гавриленка захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01.

Член Міжнародної асоціації істориків права.

Коло наукових інтересів: становлення та розвиток права на теренах України у добу античності та середньовіччя; поліцейське (адміністративне) право в українських губерніях Російської імперії (кінець ХVІІІ – поч. ХХ ст.); історія органів внутрішніх справ України (1917-1921 рр.); держава і право УСРР у добу раннього тоталітаризму (20-ті рр. ХХ ст.); історико-правове джерелознавство; історія міжнародного права.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Історія міжнародного права», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: o.gavrylenko@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Серьогін Віталій Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор.

У 1989 р. з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний технікум, а в 1994 р. — Українську державну юридичну академію.

З серпня 1994 р. по серпень 2014 р. працював на кафедрі конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ, пройшовши шлях від викладача до начальника кафедри. З жовтня 2017 року працює посаді професора кафедри міжнародного і європейського права юридичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна.

З 1999 р. – кандидат юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; з 2011 р. – доктор юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 та 12.00.02 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; конституційне право; муніципальне право. Тема докторської дисертації – «Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики».

У 2014 р. присвоєно вчене звання «професор» по кафедрі конституційного та міжнародного права Харківського національного університету внутрішніх справ.

Тематика наукових досліджень: загальна теорія прав людини; конституційно-правовий статус особи; державне будівництво та місцеве самоврядування.

Автор понад 100 наукових праць. Серед них: «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник» (2004 р., у співавторстві), «Парламентське право України: навчальний посібник» (2007 р., у співавторстві), «Конституції зарубіжних країн: навчальний посібник» (2009 р., у співавторстві), «Конституційне право України: навчальний посібник» (2010 р.), «Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці: монографія» (2010 р.), «Державне право зарубіжних країн. Особлива частина: навчальний посібник» (2011 р., у співавторстві) та ін.

Під керівництвом В.О. Серьогіна захищено 10 кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 та 12.00.02.

Гришко Лілія Миколаївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук.

У 2009 році закінчила Харківський національних університет внутрішніх справ і здобула кваліфікацію юриста.

У 2013 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право на тему: «Державний лад монархій Арабського Сходу в умовах модернізації».

З 2018 року працює на посаді доцента кафедри міжнародного і європейського права.

Тематика наукових досліджень: конституційно-правовий статус особи, модернізація державного ладу; міжнародне право прав людини.

Має понад 30 наукових праць у галузі конституційного права та міжнародного права.

Передерій Олександр Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертації: «Правовий статус поліції країн континентальної правової сім'ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)»

Автор близько 40 наукових статей з проблем функціонування правової і правоохоронної системи України, взаємодії правоохоронних органів України і держав Європейського Союзу, впровадження кращого світового і європейського досвіду державного будівництва у національну практику державотворення.

Нагороджений спеціальним дипломом Міжнародного комітету Червоного Хреста «За сприяння розвитку прав людини і гуманітарних принципів». У 2012 р. представляв юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на Першому Євразійському антикорупційному форумі. Відзначений спеціальною відзнакою Міністерства внутрішніх справ Франції «EUROPEAN TWINNING 2008-2010» за сприяння у впровадженні європейських стандартів у діяльність правоохоронних органів України.

Нагороджений Сертифікатом виклаsдача Школи кримінальної юстиції Університету штату Мічиган (США) за участь на протязі 2013-2016 рр. у програмі з питань судового адміністрування в рамках реалізації американо-українського проекту «Справедливе правосуддя». 12-22 травня 2016 р. перебував у відрядженні в Сполучених Штатах Америки у межах реалізації програми «Відкритий світ» з метою обміну професійним досвідом у питаннях протидії корупції та забезпечення панування принципу верховенства права.

Коло наукових інтересів: політико-правові аспекти розвитку державності України, міжнародна поліцеістика, міжнародно-правові основи співробітництва і взаємодії правоохоронних органів України з органами охорони правопорядку держав-членів Європейського Союзу, міжнародно-правові і національні механізми забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Теорія держави і права» «Політична історія сучасного світу», «Актуальні питання міжнародного правопорядку».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: perederii@karazin.ua

Посилання на бібліографічні профілі: Google Scholar, Researchgate

 

Тітов Євген Борисович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент.

У 2001 р. закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальностями: правознавство (диплом МВ №11504776 від 26 червня 2001 р.); менеджмент (диплом МВ №11504598 від 26 червня 2001 р.).

З 2008 р. – кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.11 – міжнародне право (ДК №045769 від 09 квітня 2008 р.) Тема кандидатської дисертації «Правова природа та проблеми кваліфікації захоплення заручників у міжнародному кримінальному праві».

У 2015 р. присвоєне вчене звання доцент кафедри загальноправових дисциплін (12ДЦ № 042540 від 28 квітня 2015 р.).

Автор близько 30 наукових праць. Серед них: “Захват заложников в системе преступлений, подпадающих под юрисдикцию международных организаций” (2003 р.), “Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 року в системі заходів по боротьбі з міжнародним тероризмом” (2004 р.), “Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві” (2009 р.), “Конституції зарубіжних країн: Навчальний посібник” (2009 р., у співавторстві), “Державне право зарубіжних країн. Особлива частина: Навчальний посібник” (2009 р., у співавторстві), “Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження" (2014 р.), “Міжнародно-правові механізми боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження у Європі” (2014 р.), “Проблема розуміння засад та механізмів впровадження у національне законодавство норм міжнародного права” (2014 р.), “Міжнародні механізми контролю у сфері боротьби з катуваннями та іншими формами негуманного поводження” (2015 р.).

Коло наукових інтересів: міжнародні механізми захисту прав людини, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю (міжнародне кримінальне і міжнародне кримінально-процесуальне право), взаємодія міжнародного та національного права, відповідальність у міжнародному праві.

Перелік курсів, що викладаються у поточному навчальному році: «Вступ до спеціальності», «Міжнародне публічне право (основи теорії)», «Право міжнародної відповідальності», «Безпекова політика ЄС», «Право міжнародних організацій».

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87

Фоміна Ліна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент.

У 2013 році закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

З 2013 р. по 2016 р. навчалася в аспірантурі Харківського національного університету внітрішніх справ за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право.

Тема дисертаційного дослідження: «Правове регулювання забезпечення безпеки учасників міжнародного кримінального судочинства».

Коло наукових інтересів: права людини, міжнародне кримінальне право, міжнародне судочинство.

 

Трушкевич Андрій Андрійович – викладач кафедри.

У 2014 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

З 2014 р. по 2017 р. навчався в аспірантурі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право.

Тема дисертаційного дослідження: «Міжнародно-правовий захист прав пацієнтів».

Коло наукових інтересів: міжнародний захист прав людини, міжнародне судочинство, міжнародні економічні відносини.

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87

 

Шевченко Альона Леонідівна – викладач кафедри.

У лютому 2018 року закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Міжнародне право» і здобула кваліфікацію магістра з міжнародного права.

З жовтня 2018 року навчається в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 12.00.11 – Міжнародне право.

Тема дисертаційного дослідження: «Статус персоналу Міжнародного кримінального суду».

Коло наукових інтересів: міжнародне публічне право, право Європейського Союзу, міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю, права людини у міжнародному праві.

 

Гайдар Дар’я Валеріївна – старший лаборант кафедри

У 2011 році закінчила юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Правознавство» і здобула кваліфікацію спеціаліста з права.

З вересня 2011 по серпень 2016 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри конституційного, муніципального і міжнародного права юридичного факультету ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З вересня 2016 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри міжнародного і європейського права.

Контактна інформація: пл. Свободи, 6, м. Харків, 61022, Україна, ауд. 433 «б», тел. 707-53-87, e-mail: kmep@karazin.ua