Наука

До найновіших наукових здобутків юридичного факультету варто віднести аспірантуру, яка готує здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право за такими профілями: історико-теоретичний; конституційно-правовий; цивільно-правовий; адміністративно-правовий; кримінально-правовий; кримінальний процесуальний та криміналістичний

Діє Спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2016 році утворено Спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Згідно з рішенням Колегії МОН від 13.12.2016 року утворено Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Двічі на рік видається Вісник Харквського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: «Право».

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на факультеті є науковий гурток. Наразі діють такі гуртки: «Фундаментальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми сучасної молоді», «Конституційне право України», з актуальних проблем криміналістики, кримінального права і кримінології, Школа приватного права, під час роботи яких обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно із затвердженим планом наукових досліджень у межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-методичні семінари, дебати.

План наукової роботи юридичного факультету на 2021-2022 н.р.