Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Наукове життя
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України від 15 липня 2003 року, протокол № 46 (наказ Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2003 року № 480) визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу ІV (четвертого) рівня (видано сертифікат про акредитацію серії НД-ІV № 2151393 від 22 листопада 2011 року, термін дії сертифіката – до 1 липня 2019 року) (копія додається до обґрунтування).

Форма власності – державна, університет підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

У 2003 році університету надано статус автономного. У 2010 році – статус дослідницького університету.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна був утворений у 1804 році. Він включав до свого складу чотири відділення, в тому числі факультет моральних і політичних наук (інша назва – етико-політичних наук). Відповідно до Статуту Харківського Імператорського університету 1804 року на етико-політичному відділенні було створено кафедри: 1) природного, політичного та народного права (тобто державного та міжнародного права), 2) цивільного та карного судочинства Російської імперії, 3) право славнозвісних стародавніх і сучасних народів (тобто переважно римського права), 4) догматичного і етичного («нравоучительного») богослов’я, 5) тлумачення Святого Письма та святої історії, 6) теоретичної («умоглядної») та практичної філософії, 7) дипломатики та політичної економії. Статутом Харківського Імператорського університету 1835 року був створений юридичний факультет.

У 1920 році юридичний факультет припинив свою діяльність у зв’язку з ліквідацією Харківського Імператорського університету.

З метою відродження структури класичного університету у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна у 2004 році відновлено юридичний факультет на підставі наказу ректора Харківського університету імені В.Н. Каразіна від 01 червня 2004 року № 0202-1/008.

Структурно юридичний факультет складається з 5 кафедр (кафедра державно-правових дисциплін; кафедра кримінально-правових дисциплін; кафедра цивільно-правових дисциплін; кафедра конституційного і муніципального права; кафедра міжнародного і європейського права), практико-освітнього центру «Юридична допомога», кримінологічної лабораторії та Консультаційного центру.

Двічі на рік видається Вісник Харквського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: «Право».

До найновіших наукових здобутків юридичного факультету варто віднести аспірантуру, яка готує здобувачів третього рівня вищої освіти доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право за такими профілями: історико-теоретичний; конституційно-правовий; цивільно-правовий; адміністративно-правовий; кримінально-правовий; кримінальний процесуальний та криміналістичний

Діє Спеціалізована вчена рада Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2016 році утворено Спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Згідно з рішенням Колегії МОН від 13.12.2016 року утворено Спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту за спеціальностями 12.00.01 «Теорія держави і права; Історія держави і права» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право».

Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона включає виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Основними суб’єктами наукової діяльності юридичного факультету є кафедри.

Наукові дослідження, що виконуються на кафедрах юридичного факультету припускають максимальну можливість участі в їх розробці студентів.

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на факультеті є науковий гурток. Наразі діють такі гуртки: «Фундаментальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми сучасної молоді», «Конституційне право України», з актуальних проблем криміналістики, кримінального права і кримінології, Школа приватного права, під час роботи яких обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому.

Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно із затвердженим планом наукових досліджень у межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-методичні семінари, дебати.

На базі юридичного факультету систематично на високопрофесійному рівні проходять різні наукові та науково-практичні заходи, як втілення гарних традицій відродженого юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Ці наукові заходи охоплюють усі актуальні проблеми сучасної правової науки.

18 грудня 2016 року на базі юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбулося засідання VІІІ Наукового круглого столу молодих учених, аспірантів та магістрів під загальним гаслом «Верховенство права – основоположний принцип правової держави», що був присвячений різним аспектам проблематики правової науки в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні.

Так, 22 квітня 2016 року пройшла ХІІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави».

Конференція була ініційована юридичним факультетом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна згідно з планом проведення наукових заходів у 2016 році на факультеті, затвердженим на засіданні Вченої ради юридичного факультету (протокол № 3 від 23.10.2015 року) та планом Міністерства освіти і науки України «Про проведення наукових конференцій на 2016 рік». Захід націлений на забезпечення розвитку наукової діяльності на факультеті, апробації дисертаційних досліджень аспірантів і здобувачів та дипломних робіт студентів, а також оптимізації дослідницької діяльності молодих вчених.

Зважаючи на темпи життя, інформатизацію суспільства і дедалі зростаючу роль інформаційних технологій ХІІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави» відбулася у рамках Internet-заходу. З огляду на його важливість, спрямованого на пропаганду освіти та науки серед молоді, а також актуальність заявленої тематики, конференція сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму. За підсумками Internet-конференції сформовані рекомендації, які будуть направлені до вищих органів державної влади України та Європи.

У конференції взяли участь студенти та молоді вчені – 176 представників ВНЗ України та Білорусі. У заході представлені усі провідні вітчизняні профілюючі навчальні заклади та факультети юридичної спрямованості. Усі учасники наукового заходу та інші зацікавлені особи мали змогу безпосередньо спілкуватися з авторами розміщених публікацій за вказаними їх електронними адресами.

Основне завдання проведеної Internet-конференції – забезпечити українських студентів, аспірантів та молодих вчених реальною можливістю публікувати результати власних досліджень для ознайомлення з ними широких кіл як української громадськості, так і зарубіжних вчених.

За результатами конференції з 22 квітня 2016 року оприлюднений збірник матеріалів конференції у електронному вигляді на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://DSpace.univer.kharkov.ua«юридичний факультет» та на сайті юридичного факультету: http://www-jurfak.univer.kharkov.ua «наукове життя//конференції та інші наукові заходи//ХІІ Міжнародна конференція молодих вчених та студентів «Від громадянського суспільства – до правової держави».

До збірника увійшли тези студентів та молодих вчених, присвячених проблемам становлення громадянського суспільства і правової держави, які вміщують в себе такі напрями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права. 2. Конституційне право. Міжнародне право. Муніципальне право. 3. Цивільне право та сімейне право. Цивільний процес. 4. Кримінальне право. Кримінально-процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. 6. Трудове право та право соціального забезпечення. 7.Екологічне, земельне та аграрне право. 8. Фінансове право. Банківське право. 9. Господарське право та господарський процес. 10. Право інтелектуальної власності. Інформаційне право. 11 Проблеми протидії злочинності. Національна, регіональна та міжнародна безпека.

Перехід України до нової соціально-економічної формації та процес розвитку дійсно правової Європейської демократичної держави і справжнього громадянського суспільства, а також необхідність будівництва ефективної сучасної правоохоронної системи гостро потребує активного використання багатого арсеналу науки у напрямку підготовки майбутніх дійсно спроможних висококласних фахівців-правознавців.

Саме з метою становлення сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму, 18 грудня 2015 року, на базі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, відбулося чергове засідання VІІ Наукового круглого столу молодих вчених, аспірантів та магістрів під загальним гаслом «Верховенство права-основоположний принцип правової держави», який був присвячений різним аспектам проблематики правової науки в сучасних умовах розбудови правової держави в Україні.

У рамках круглого столу молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти-магістри, а також досвідчені викладачі та науковці юридичного факультету, мали змогу активно обмінятися своїми думками з приводу найрізноманітніших сучасних актуальних питань правової науки, усього взяли участь 102 особи — студенти, аспіранти та викладачі, тези виступів яких увійшли до самостійного збірнику.

У рамках круглого столу молоді вчені, аспіранти, здобувачі, студенти-магістри, а також досвідчені викладачі та науковці юридичного факультету, мали змогу активно обмінятися своїми думками з приводу найрізноманітніших сучасних актуальних питань правової науки, усього взяли участь 102 особи — студенти, аспіранти та викладачі, тези виступів яких увійшли до самостійного збірнику.

Учасники заходу, підбиваючи його результати, прийняли окремі рекомендації, зокрема:

  1. Вважати VІІ Науковий круглий стіл молодих вчених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави» таким що відбувся та надав її учасникам реальну змогу активно обмінятися своїми думками з приводу найрізноманітніших сучасних актуальних правових питань, а також таким, що відповідає усім навчально-методичним, виховним та науковим принципам та вимогам Вищого навчального закладу України, які пред’являються до такого роду заходів.
  2. Врахувати учасникам наукового круглого столу його положення та результати у своєї навчальної, навчально-педагогічної та наукової діяльності: студентам — при написанні своїх курсових та дипломних робіт, а також при обранні окремих тематик власних наукових досліджень, молодим вченим, викладачам та науковцям — при написанні своїх дисертаційних робіт, інших наукових дослідженнях та у навчальному процесі.
  3. Оприлюднити у рамках самостійного збірника доповіді та виступи усіх учасників наукового круглого столу у електронному вигляді на ресурсі відкритого доступу, який розміщено на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів), та на сайті факультету
  4. Вважати проведення цього наукового заходу втіленням ще однією гідною традицією відродженого юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та рекомендувати розпочати відповідну роботу з підготовки до проведення у 2016 році VIIІ Наукового круглого столу під таким же загальним гаслом: «Верховенство права — основоположний принцип правової держави», який об’єднає молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів-магістрів.

17 квітня 2015 року на юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна пройшла науково-практична конференція «Профілактика корупційних правопорушень».

На сьогодні українське суспільство потерпає від масштабної політико-економічної кризи. Одним з чинників цієї кризи виступає корупція, яка набула значення системного явища в українському соціумі. Для сучасної України корупція, внаслідок її укорінення у ключових для вітчизняної економіки місцях, набула характеру реальної загрози національній безпеці, яка перешкоджає проведенню ефективної військової, правоохоронної та соціальної політики, дискредитує публічні інститути в очах населення України та міжнародної спільноти. За цих обставин профілактика корупційних правопорушень набуває найвищого значення — збереження української державності та цілісності української політичної нації. Профілактика корупційних правопорушень має включати не лише застосування правових засобів широкого спектру — від найбільш суворих (кримінально-правових) до адміністративних, конституційних, соціальних, і навіть заходів заохочення антикорупційної поведінки, але й використання зусиль інститутів громадянського суспільства, волонтерського руху та руху активістів для забезпечення моніторингу діяльності публічних інститутів. Тому актуальним питанням залишається удосконалення антикорупційної стратегії, яка має складатися, окрім кримінально-правової репресії, з комплексу інших заходів із профілактики корупційних правопорушень.

Вищезазначене обумовлює нагальну потребу в подальшій активізації наукового опрацювання проблем наукового забезпечення профілактики корупційних правопорушень з тим, щоб позбавити корупцію значення системного явища в українському суспільстві та звести кількість корупційних правопорушень до безпечного рівня.

Тому, 17 квітня 2015 року на базі юридичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, пройшла науково-практична конференція «Профілактика корупційних правопорушень». У заході взяли участь науковці юридичного, соціологічного та психологічного факультетів університету, а також представники інших ВНЗ та установ України: ХНУВС, Національна академія прокуратури України, НУ ЮАУ імені Я. Мудрого, юридичний факультет Херсонського державного університету, Національний університет державної податкової служби України, ХарРІ НАДУ при Президентоваі України, НДЦ з питань діяльності органів та установ ДПтС України Інституту кримінально-виконавчої служби, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, ЛДУВС, Київський університет права НАН України, НУ «Одеська юридична академія», Військовий інститут Київського національного університету імені Т. Шевченка, Полтавський юридичний інститут НУ ЮАУ імені Я. Мудрого, НДІСЕ імені Засл. проф. М. С. Бокаріуса, НА ДПС України імені Богдана Хмельницького, НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області та ін. Усього понад 80 осіб. Проблематика конференції викликала також жваву зацікавленість наукової спільноти з країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Кількість матеріалів, що були представлені до розгляду на науково-практичній конференції засвідчила не лише про актуальність заявленої проблематики, але й здатність української фахової спільноти сприймати виклики соціальних проблем та якісно напрацьовувати шляхи їх подолання.

Під час роботи були висвітленні актуальні проблеми протидії корупції у сучасних умовах в Україні, зокрема:

За підсумками роботи учасників конференції була прийнята та ухвалена відповідна резолюція. Основні положення:

  1. Зараз у сьогоденних умовах протидії корупції в Україні слід впевнено констатувати, що існує необхідність організації профілактики корупційних правопорушень на науковій основі шляхом глибокого, всебічного та комплексного вивчення корупції, як соціального явища, її генези та складових.
  2. Ефективний шлях протидії корупції – це усунення причин, що її породжують. Для усунення причин корупції необхідні політичні, економічні та інші реформи, а також застосування правових, зокрема адміністративних (вольових) засобів та кримінальної відповідальності. Тому слід підтримати сучасну антикорупційну реформу, яка набуває реальних обертів: Парламент сформулював принципи формування та діяльності Національного антикорупційного бюро, законодавчо визначив процедуру контролю за публічними коштами, посилив кримінальну відповідальність, прийнявши 14 жовтня 2014 р. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», 12 лютого 2015 р. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції», а також Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11 лютого 2015 р.
  3. Необхідною умовою подолання корупції є використання ініціативи представників інститутів громадянського суспільства у виявленні корупційних правопорушень, залучення представників громадськості до процесу вироблення та прийняття управлінських рішень органами державної влади та місцевого самоврядування (за певними виключеннями в оборонній та правоохоронній сферах).
  4. Зараз гостро необхідна і вкрай доцільна імплементація міжнародних стандартів антикорупційної політики в чинне вітчизняне законодавство, оскільки саме завдяки приєднанню до міжнародних конвенцій та їх подальшої імплементації правоохоронні та судові органи України зможуть ефективно інтегруватися в загальноєвропейські та всесвітні системи протидії корупції.
  5. Важливим правовим інструментом у реалізації заходів з протидії корупції мають стати зміни та доповнення до положень чинного Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за корупційні правопорушення.

За результатами роботи оприлюднений збірник тез виступів учасників конференції. З метою інформування широкого наукового кола щодо результатів заходу, а також беручи до увагу дедалі зростаючу роль інформаційних технологій, опублікування збірнику тез виступів була здійснена у електронному вигляді на сервері Центральної наукової бібліотеки в мережі Internet в Університетському інституційному репозитарію eKhNUIR (електронний архів): http://dspace. univer. kharkov. ua «юридичний факультет» та на офіційному сайті юридичного факультету (Репозитарій ХНУ імені В. Н. Каразіна має власний ISSN 2310-8665. Тим самим, репозитарій має статус повноцінного електронного видання (ресурсу, що постійно оновлюється), в якому можна публікувати результати досліджень як в першоджерелі, нарівні з друкованими виданнями).

Детальнішу інформацію про усі наукові заходи юридичного факультету (за роками та тематиками) можна отримати з архіву наукових новин юридичного факультету.