Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Наукові гуртки та наукові школи
З огляду на важливість пропаганди освіти та науки серед молоді для сприяння поглиблення досліджень проблем сучасної юридичної науки та становленню сучасного юриста з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних питань соціуму, на юридичному факультеті приділяють особливого значення студентському науковому руху.

Традиційною формою студентської науково-дослідної роботи на факультеті є студентський науковий гурток. На даний час створені і ефективно працюють на кафедрах факультету окремі наукові гуртки по наступних проблемах: теорія держави і права; історія держави і права зарубіжних країн; історія вітчизняної держави і права; цивільне право і цивільний процес; трудове право; екологічне і земельне право; кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право, криміналістика; конституційне, муніципальне і міжнародне право. Кожен рік, з урахуванням новітніх тенденцій розвитку правової науки та практики правозастосування сумісно з керівництвом студентського самоврядування та студентського наукового товариства кафедри юридичного факультету пропонують свій перелік наукових гуртків, які відображають бажання самих студентів та можливості їх науково-педагогічного складу.

Активно діють такі гуртки: «Актуальні проблеми сучасної молоді», «Фундаментальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми криміналістики, кримінального права і кримінології», «Конституційне право України», Школа приватного права тощо. Під час їх роботи жваво обговорюються нагальні теоретичні та практичні питання юридичної науки та професії в цілому. В закладках кафедр факультету можливо отримати більш детальну інформацію щодо тематик конкретного гуртку, доповідачів, останніх новин та ін.

Здійснюється наукова діяльність викладачів і студентів факультету згідно із затвердженим планом наукових досліджень у рамках єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства».

Активно діє Студентське наукове товариство юридичного факультету, котре організує, координує та забезпечує науково-дослідну роботу молодих вчених-студентів. СНТ безпосередньо спрямоване на пропаганду освіти та науки серед молоді, сприятиме поглибленню досліджень проблем сучасної юридичної науки з боку талановитих студентів та направлене на оптимізацію процесу виховання сучасного юриста — майбутнього професіонала з розвинутим самостійним мисленням, який здатен правильно аналізувати широке коло актуальних злободенних питань соціуму. Голова СНТ — студентка 4 курсу юридичного факультету Давиденко Альона.

Основними напрямами наукової роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в сфері публічного права на сьогоднішній день є дослідження актуальних проблем адміністративного права і процесу, фінансового права та інформаційного права; розробка та становлення власної наукової школи; підготовка фахівців високого рівня у сфері загальних проблем публічних правовідносин, а особливо — в адміністративному праві, фінансово-правових відносинах, у межах адміністративно-правової відповідальності, захисті прав та інтересів суб’єктів публічних правовідносин. Зі зміною політичного устрою держави, типу економіки обов’язково змінюються підходи щодо врегулювання таких специфічних відносин як публічно-правові. Цілком зрозуміло, що з поступовим розвитком громадянського суспільства потреба у професіоналах вузького профілю є нагальною, в тому числі це стосується сфери державного управління та особливостей кадрового забезпечення державного управління. Активне міжнародне співробітництво вимагає спеціалістів з глибинною науковою підготовкою в такій об’єктивно складній галузі як міжнародне публічне право.

Наукова діяльність кафедри державно-правових дисциплін очолюється завідувачем кафедри, доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України Головко О. М. та проводиться за темою «Реформування адміністративного права в умовах сучасних соціально-політичних трансформацій». Ця науково-дослідна програма націлює на найсучасніший, гуманний і прогресивний стратегічний напрям розвитку світової юридичної науки, відображає необхідність правового обґрунтовування європейського вибору України.
На юридичному факультеті в державно-правовому напрямі виникло декілька наукових шкіл під керівництвом докторів юридичних наук та професорів, зокрема: 1) д. ю. н., професор Кагановська Т. Є. започаткувала наукову школу з вивчення актуальних проблем кадрового забезпечення на державній службі; 2) д. ю. н., професор Лук’янець Д. М. започаткував наукову школу з вивчення фундаментальних проблем держави і прав.
На кафедрі державно-правових дисциплін функціонує 2 наукових студентських гуртки «Актуальні правові проблеми сучасної молоді» та «Фундаментальні проблеми держави і права» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Кагановської Т. Є., кандидата юридичних наук, доцента Жук Н. А. Студенти, які є активними учасниками гуртків, пишуть магістерські дипломні роботи і складають майбутній науковий потенціал кафедри, та матимуть змогу продовжити свою наукову діяльність в аспірантурі, згодом у докторантурі.

Науковий потенціал фахівців-криміналістів факультету, а також умови для творчої і дослідницької роботи на юридичному факультеті загалом дозволяють вести якісну підготовку юристів. Згідно з планом науково-дослідних робіт на кожний рік науково-педагогічні працівники виконують теоретичні розробки і емпіричні дослідження з метою підготовки відповідного матеріалу (глав) для підручників з кримінального права, кримінального процесу та криміналістики, готують новітній навчальний посібник з криміналістики.

На юридичному факультеті в кримінально-правовому напрямі після його відновлення, починаючи з 2004 року виникло декілька наукових шкіл, зокрема: 1) д. ю. н., проф. Житний О. О. — теоретичні проблеми кримінальної відповідальності й звільнення від неї, темпоральні й просторові властивості закону про кримінальну відповідальність, практика кримінально-правової охорони, міжгалузеві й міжсистемні зв’язки кримінального права України, 2) д. ю. н., професор кафедри кримінально-правових дисциплін, професор Даньшин М. В. започаткував наукову школу з дослідження окремих теоретика-методологічних основ криміналістичної науки, зокрема природи, предмета та місця криміналістики у системі сучасного наукового знання; вивчення взаємопроникнення криміналістики та теорії ОРД; 3) д. ю. н., професор Руденко М. В. започаткував наукову школу щодо системи кримінально-процесуальних функцій прокурора у досудовому розслідуванні, 4) проф. Храмцов О. М. — теоретичні та практичні проблеми кримінологічної політики, кримінологічні засади законодавства про кримінальну відповідальність, кримінально-правове та кримінологічне забезпечення протидії насильницькій злочинності.

Наукова розробка вказаних питань, а також актуальної проблематики криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів, психологічних особливостей процесуальної діяльності, проблем кримінальної і пенітенціарної психології, а також комплексне вивчення окремих аспектів організації і планування розслідування — це найважливіший процес удосконалення проблеми протидії злочинністю на державному рівні. Досягнення у цій галузі потрібні як для побудови в Україні сучасної політики протидії злочинності ьта розробки стратегії і шляхів її удосконалення, так і вирішення різноманітних завдань щодо розслідування на місцях, тобто впровадження у практику сучасних методик розслідування злочинів в слідчу та оперативно-розшукову діяльність. Наукові розробки фіхавців юридичного факультету необхідні для правоохоронних органів, суду, прокуратури, адвокатури тощо, з метою розбудови в Україні дійсно правової держави з розвинутими демократичними цінностями, що гарантують права та свободи як окремої людини так і інтересів держави в цілому.

На кафедрі міжнародного і європейського права вдало фунциклює науковий гурток з «Міжнародного права» під керівництвом доктора юридичних наук, професора Гавриленка Олександра Анатолійовича. Так, коло питань, що винесене на опрацювання: Історія міжнародного права; історія держави і права України та зарубіжних країн (керівник секції проф. Гавриленко О. А.); Актуальні проблеми сучасного міжнародного права (керівник секції доц. Толстенко Ю. О.); Актуальні проблеми сучасного європейського права (керівник секції проф. Сироїд Т. Л.).

На кафедрі конституційного і муніципального права активно діє науковий гурток «Конституційне право України». Керівник гуртка — доцент кафедри, кандидат юридичних наук Градова Юлія Володимирівна.