Головна

Історія факультету

Вчена рада

Кафедри

Керівництво

Юридична клініка
  Кримінологічна лабораторія

Консультаційний центр

Абітурієнту

Студенту

Наукове життя

Foreign students

Інформаційний пакет

Міжнародне співробітництво
Головна Контакти Карта сайту
Архів новин
Контакти
Фотогалерея
Випускники факультету
English version
Профспілкова організація

Загальна інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Юридичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є одним із основних структурних підрозділів університету та об’єднує п’ять кафедр (державно-правових дисциплін, конституційного і муніципального права, кримінально-правових дисциплін, міжнародного і європейського права, цивільно-правових дисциплін), на яких і вирішуються основні наукові питання його діяльності. Згідно з п. 2.1.2 та 2.1.3 Положення про юридичний факультет, затвердженого рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 17 грудня 2018 року, провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання здобутих результатів у освітньому процесі, а також впровадження в освітній процес здобутків наукової та інноваційної діяльності є одними з основних завдань факультету. Станом на 1 січня 2020 року на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі — Факультеті) працює 65 осіб, які мають науковий ступінь, у тому числі 17 докторів та 48 кандидатів наук.

Вчена рада Факультету визначає загальні напрями наукової діяльності Факультету, розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету теми докторських дисертацій, затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук), розглядає звіти аспірантів та докторантів, заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад; рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів, заслуховує підсумки науково-дослідних робіт Факультету за рік. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність на Факультеті здійснюються відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Факультету є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.

ІІ. Діяльність спеціалізованих вчених рад

Протягом 2019 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна діяли три спеціалізовані вчені ради з юридичних наук: — Д 64.051.28 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»; — К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 "«Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»; — К 64.051.31 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право». У 2019 році на засіданнях вище названих спеціалізованих вчених рад було прилюдно захищено 14 дисертацій, з них 2 докторські та 12 кандидатських; у т. ч. на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 ¬— три; спеціалізованої вченої ради К 64.051.30 — одна, К 64.051.31 — десять.

Протягом 2019 року працівниками Факультету захищено 2 докторські та 1 кандидатську дисертації.

У грудні 2019 року строк діяльності спеціалізованих вчених рад К 64.051.30 та К 64.051.31 сплинув. Строк діяльності спеціалізованої вченої ради Д 64.051.28 спливає 31 грудня 2020 року. Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна створено спеціалізовану вчену раду К 64.051.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» та 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» терміном до 31 грудня 2020 року. Робота названої спеціалізованої вченої ради розпочнеться у 2020 році.

ІІІ. Основні результати наукової та науково-технічної діяльності У 2019 р. працівниками Факультету було успішно завершено Проект Жана Моне № 553472-EPP-1-2014-I-UA-EPPJMO-VJDULE Курс лекцій з права Європейського Союзу. Фактичний обсяг фінансування за повний період склав 30 тисяч євро. За результатами реалізації проекту було розроблено відповідний навчальний курс та надруковано навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу».

На всіх п’яти кафедрах (державно-правових дисциплін, конституційного і муніципального права, кримінально-правових дисциплін, міжнародного і європейського права, цивільно-правових дисциплін) наукова діяльність викладачів і студентів факультету здійснюється відповідно до Плану наукових досліджень в межах єдиної теми «Принцип верховенства права як основа формування правової держави і громадянського суспільства». Протягом 2019 року в межах названої теми науковцями Факультету організовано і проведено 3 наукові конференції, опубліковано 3 монографії, 5 підручників, 2 навчальні посібники, 64 наукові статті (з яких 19 — у міжнародних виданнях, у т. ч. 7 — у тих, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних «SCOPUS» та «Web of Science»), 95 тез доповідей на науково-практичних конференціях ( у т. ч. 64 — міжнародних).

ІV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів і молодих учених

Членами Ради молодих вчених є 27 студентів Факультету. 20 науково-педагогічних працівників Факультету належать до категорії «молоді вчені». Навчання в аспірантурі проходять 49 осіб, з них 41 — за спеціальністю 081 «Право» та 8 — за спеціальністю 293 «Міжнародне право».

Науково-дослідна робота студентів здійснюється в межах наукових гуртків, організованих на всіх п’яти кафедрах Факультету. За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі права у 2018/2019 навчальному році студентка К. С. Коломоєць отримала диплом І ступеня (науковий керівник — к. ю. н., доц. А. М. Гужва).

У квітні 2019 року студенти М. Артамоннова, П. Бортнік та Я. В. Олійник стали переможцями П’ятого Міжнародного студентського саміту, що проходив на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за підтримки Асоціації українських правників. Студенти Факультету, які отримали найбільш суттєві результати в науково-дослідній діяльності, з нагоди Дня науки були нагороджені грамотами та цінними подарунками від керівництва Факультету.

V. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Факультет широко розвиває міжнародні зв’язки, зокрема, за допомогою співробітництва з вищими навчальними закладами зарубіжних країн; відряджає викладачів, співробітників, аспірантів за кордон для участі в наукових конференціях, наукових дослідженнях, стажуваннях, мовних курсах тощо, а також приймає іноземних фахівців в університеті. Викладачі, співробітники, докторанти, аспіранти і студенти беруть активну участь у конкурсах для одержання стипендій або грантів різних міжнародних організацій та фондів.

Як було вже зазначено вище, у 2019 р. на Факультеті успішно завершився Проект Жана Моне № 553472-EPP-1-2014-I-UA-EPPJMO-VJDULE Курс лекцій з права Європейського Союзу, за результатами якого було надруковано навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу». Також вдало пройшов передбачений проектом «The Leavitt Institute» курс лекцій з кримінального та кримінально-процесуального права в англосаксонській правовій системі під назвою «Критичне мислення та адвокатура як фундамент вільного суспільства». За результатами цього проекту пройшли регіональні змагання. За перемогу у змаганнях боролися 20 команд із закладів вищої освіти Харкова, 5 із яких представляли юридичний факультет Каразінського університету.

У 2019 р. Факультетом було подано заявку на новий проект Жана Моне, під назвою «Кримінальна політика ЄС» ідея якого присвячено актуальним питанням кримінального права ЄС. У ньому надається детальний огляд та аналізується питання права ЄС щодо основ кримінальної політики, інституціонального устрою, співробітництво у сфері протидії злочинності. Окремий розділ модуля присвячено проблемам адаптації кримінального та кримінально-процесуального законодавства України до права ЄС. Модуль призначається для студентів, фахівців з права, викладачів, науковців та тих, хто цікавиться правом ЄС. Розробка цього модулю слугуватиме доброю основою для поширення в Україні знань про європейське право, сприятиме кращому розумінню українським суспільством засад європейській політики та наближенню законодавства України до стандартів ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію. В результаті цей проект отримав перемогу. Запланований обсяг фінансування за повний період реалізації проекту складає 30 тисяч євро.

Проект «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС», над яким працює команда юридичного факультету, також отримав перемогу. Цей проект покликаний сприяти ефективному поступу в напрямі інтернаціоналізації вищої освіти, популяризації європейських студій в Україні та зростанню конкурентоспроможності університету на світовому рівні. Запланований обсяг фінансування за повний період реалізації проекту складає 30 тисяч євро.

VІ. Рівень інформаційного забезпечення наукової діяльності

Науковці та студенти Факультету мають доступ до Електронного архіву Університету, Електронного каталогу Центральної наукової бібліотеки Університету, баз даних провідних наукових видавництв світу, зокрема «Springer Nature», «Oxford University Press» та «Cambridge University Press», універсальної реферативної бази даних «SCOPUS», найвідомішої наукометричної бібліографічної бази даних наукових статей престижних наукових видань «Web of Science», 11 мультидисциплінарних баз «EBSCOhost», онлайн-бібліотеки навчальної літератури «CUL Online» та ін.