Вчена рада факультету

Відповідно до Статуту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, погодженого конференцією трудового колективу 27 грудня 2017 року, введеного в дію наказом ректора № 644 від 13 червня 2018 року:

4.9. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету. 4.9.1. До складу вченої ради факультету входять за посадами:

 1. декан;
 2. заступник декана;
 3. завідувач кафедри.
До складу вченої ради факультету входять:
 1. керівник профспілкової організації працівників факультету;
 2. керівник профспілкової організації студентів факультету;
 3. студентський декан факультету.
До складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників та обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів з числа професорів, докторів наук, докторів філософії відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету. Також до складу вченої ради факультету входять виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють на факультеті на постійній основі. Виборні представники обираються зборами (конференцією) трудового колективу факультету за поданням зборів трудових колективів структурних підрозділів відповідно до квот, що визначаються вченою радою факультету.

Обраним до вченої ради факультету вважається представник науково-педагогічних, наукових та інших працівників, за якого проголосувало більше половини делегатів, присутніх на зборах (конференції) трудового колективу факультету.

Якщо структурним підрозділом до складу вченої ради висунуто більше кандидатів, ніж це передбачено квотою, обраним вважається той кандидат, який здобув найбільшу кількість голосів серед усіх кандидатів від данного структурного підрозділу за умови, що за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів зборів (конференції).

Крім того, до складу вченої ради факультету входять виборні представники з числа студентів відповідно до квоти, що визначається вченою радою факультету, а також виборний представник з числа аспірантів та докторантів.

Вищий орган студентського самоврядування факультету – конференція студентів факультету обирає виборних представників з числа студентів.

Збори аспірантів і докторантів факультету обирають таємним голосуванням виборного представника з числа аспірантів і докторантів.

4.9.2. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу вченої ради факультету, мають становити науково-педагогічні, наукові працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.

4.9.3. Вчену раду очолює її голова, якого вчена рада обирає таємним голосуванням з числа своїх членів, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень голови є вихід із складу вченої ради.

4.9.4. Вчена рада обирає заступника голови вченої ради відкритим голосуванням за пропозицією голови вченої ради з числа членів вченої ради, які мають науковий ступінь та вчене звання, на строк діяльності вченої ради. Підставою припинення повноважень заступника голови є вихід із складу вченої ради.

4.9.5. Голова вченої ради керує роботою вченої ради, організовує планування її роботи і контроль виконання її рішень, підписує рішення вченої ради.

4.9.6. За дорученням голови вченої ради або у разі його відсутності на засіданні у зв’язку з відпусткою, відрядженням або хворобою головування на засіданні вченої ради покладається на заступника голови вченої ради, який підписує рішення, ухвалені на цьому засіданні вченої ради.

4.9.7. Голова вченої ради покладає обов’язки секретаря вченої ради на строк діяльності вченої ради на одного з її членів з числа працівників, які працюють на факультеті на постійній основі (за його згодою).

4.9.8. Ректор своїм наказом затверджує персональний склад вченої ради терміном на п’ять років.

4.9.9. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка входить до складу вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою або її переведення на іншу посаду. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників факультету, є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником інших працівників факультету (крім наукових і науково-педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою, перехід вказаної особи на основну роботу поза університетом, письмова заява цієї особи на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання.

Підставами для припинення членства у вченій раді факультету особи, яка є виборним представником з числа студентів, аспірантів, докторантів факультету, є відрахування цієї особи з університету, письмова заява на ім’я ректора про вихід із складу вченої ради, переобрання. Підставою для припинення членства у вченій раді факультету керівника виборного органу профспілкової організації працівників факультету, керівника виборного органу профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів факультету, студентського декана є їхнє переобрання, відрахування цієї особи з університету або розірвання трудових відносин з університетом.

4.9.10. Збори (конференція) трудового колективу факультету обирають до складу вченої ради факультету нового члена замість такого, що припинив членство, на термін до припинення повноважень вченої ради. Ректор своїм наказом затверджує зміни у складі вченої ради.

4.9.11. Організація засідань вченої ради факультету. Чергові засідання вченої ради відбуваються згідно з планом її роботи на поточний навчальний рік. План роботи вченої ради формує її голова на підставі пропозицій структурних підрозділів, методичної комісії, Студентської ради, виборного органу профспілкової організації працівників факультету, виборного органу профспілкової організації студентів факультету.

План роботи вченої ради складають на новий навчальний рік і затверджують рішенням вченої ради на останньому засіданні попереднього навчального року. До плану роботи можна вносити корективи. Засідання вченої ради факультету вважають правомочними, якщо на ньому присутні не менш 2/3 складу ради. Веде засідання вченої ради факультету її голова, а в разі його відсутності – заступник голови. Організаційне забезпечення проведення засідань вченої ради факультету здійснює секретар вченої ради. Вчена рада факультету ухвалює рішення відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування проводять у випадках, передбачених нормативно-правовими актами або за рішенням вченої ради. Таємне голосування проводять бюлетенями для таємного голосування, які лічильна комісія видає членам вченої ради згідно зі списком роздачі бюлетенів. Члени лічильної комісії також беруть участь у таємному голосуванні. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою університету, якщо воно суперечить нормам законодавства та Статуту університету.

4.9.12. Вчена рада факультету:

1) визначає перспективи розвитку факультету, навчально-наукового інституту;

2) вирішує питання організації освітнього процесу на факультеті, в навчально-науковому інституті;

3) визначає загальні напрями наукової діяльності факультету, навчально-наукового інституту;

4) обирає таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана факультету (директора навчальнонаукового інституту);

5) рекомендує таємним голосуванням осіб на посади завідувачів кафедр та професорів;

6) узгоджує кандидатури заступників декана факультету;

7) розглядає, враховуючи позиції органів студентського самоврядування факультету, освітні програми та навчальні плани, а також рекомендує їх до затвердження вченій раді університету;

8) схвалює та подає на затвердження ректору (проректору за напрямом діяльності) робочі навчальні плани;

9) затверджує програми навчальних дисциплін;

10) рекомендує таємним голосуванням науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників до присвоєння їм вчених та почесних звань;

11) розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету положення про факультет (навчально-науковий інститут) та його кафедри;

12) затверджує положення про інші структурні підрозділи факультету, навчально-наукового інституту (лабораторії, майстерні тощо);

13) розглядає звіти науково-педагогічних працівників;

14) вносить ректору або зборам (конференції) трудового колективу факультету пропозицію про звільнення декана;

15) вносить ректору обґрунтоване подання про дострокове розірвання контракту із завідувачем кафедри;

16) розглядає питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;

17) розглядає пропозиції про структуру факультету, його перейменування, реорганізацію та ліквідацію його структурних підрозділів;

18) рекомендує науково-дослідні роботи до включення до тематичного плану наукових досліджень та розробок університету;

19) затверджує звіти про науково-дослідні роботи;

20) розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету результати атестації наукових працівників;

21) надає рекомендації вступникам до докторантури для розгляду на засіданні вченої ради університету;

22) розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету теми докторських дисертацій;

23) затверджує теми та наукових керівників дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук);

24) розглядає і рекомендує до затвердження вченою радою університету кандидатури наукових консультантів докторських дисертацій;

25) розглядає звіти аспірантів та докторантів;

26) розглядає і рекомендує до надання грифів навчальні, наукові та інші видання;

27) заслуховує і затверджує звіти про діяльність спеціалізованих рад;

28) рекомендує проекти науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;

29) заслуховує підсумки науково-дослідних робіт факультету за рік;

30) розглядає інші питання, що відносяться до її компетенції і не суперечать Статуту університету.

4.10. Для розгляду і вирішення основних питань діяльності навчально-наукових інститутів, інших навчальних і наукових підрозділів університету на засадах, визначених у пунктах 4.5 та 4.9 Статуту, створюють учені ради, склад, повноваження, порядок обрання яких визначаються відповідними положеннями, які затверджує вчена рада університету.

4.11. Рішення конференції трудового колективу, вченої ради університету, документи університету з організації освітнього процесу, наукової, методичної, виховної роботи, міжнародної, фінансово-господарчої діяльності оприлюднюють на офіційному веб-сайті університету.

Рішення вченої ради факультету оприлюднюють на офіційному вебсайті факультету.

Відповідно до пункту 8.7. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна (Затверджено рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 27.03.2017 року, протокол № 5; Введено в дію наказом ректора № 0202-1/155 від 21.04.2017 р.) до компетенції вченої ради факультету належать:

 • розгляд, із забезпеченням врахування позиції органів студентського самоврядування факультету, освітніх програм і навчальних планів та рекомендація їх до затвердження вченій раді університету;
 • розгляд та подання на затвердження ректору (першому проректору) робочих навчальних планів;
 • затвердження робочих програм навчальних дисциплін;
 • вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті;
 • розгляд питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
 • розгляд питань про зміни у структурі факультету;
 • рекомендація до видання підручників, навчальних та навчально-методичних посібників тощо.

Наказ про затвердження складу Вченої ради

План роботи Вченої ради юридичного факультету на 2022/2023 н.р.